مجلس ملی نمایندگان خلق چین

مجلس ملی نمایندگان خلق چین

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق نظام سیاسی اصلی چین است. مجلس ملی نمایندگان خلق عالی ترین ارگان قدرت کشور است که مرکب از نمایندگان منتخب استانها ، مناطق خودمختاری ، شهرهای تابع مرکزی ، مناطق اداره ویژه و ارتش است . مجلس ضمن اجرای حق قانونگذاری کشور ، درباره مسائل مهم و بزرگ در ارتباط با حيات سیاسی کشور تصمیم می گیرد. قدرت اساسی مجلس ملی نمایندگان خلق شامل اصلاح قانون اساسی ، نظارت بر اجرای قانون اساسی ، تنظیم و تجدید نظر قوانین جزایی ، مدنی ، ارگانهای کشوری و مقررات دیگر ، بررسی وتصويب برنامه های اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی و گزارش وضعیت اجرای این برنامه ها و بودجه کشور و وضع اجرای بودجه ، تصویب براي ایجاد استانها ، مناطق خودمختار و شهر هاي تابع مرکز ، تصمیم گیری درباره ایجاد منطقه اداره ویژه و نظام آن ، تصمیمی گیری درباره جنگ و صلح ، انتخاب و تعيين رهبران عالی ترین ارگان قدرت کشور (انتخاب اعضای کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق ، انتخاب رییس جمهور ، معاون رییس جمهور ، نخست وزیر و نامزدهای اعضای دیگر این شورا ، انتخاب رییس کمیسیون مرکزی نظامی و نازدهای اعضای دیگر این کمیسیون ، انتخاب رییس عالی ترین دادگاه خلق و رییس عالی ترین داستانی می شود. مجلس ملی نمایندگان خلق حق عزل اشخاص مزبور را نيز دارد. دوره ماموریت مجلس ملی نمایندگان خلق 5 سال است و سالانه یک اجلاس برگزار می شود. زمانی که مجلس ملی نمایندگان خلق تشکیل جلسه نمی دهد کمیته دائمی ، ارگان دائمی این مجلس عالی ترین قدرت کشور را اجرا می کند.

کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین مرکب از رییس کمیته ، معاون رییس کمیته ، دبیر کل و اعضا است. قانونگذاری در چین شامل قانونگذاری توسط مجلس ملی نمایندگان خلق و کمیته دائمی آن ، قانونگذاری توسط شورای دولتی و وزارتهای آن ، قانونگذاری محلی قانونگذاری توسط منطق خودمختار ، مناطق ویژه اقتصادی و مناطقه اداري ویژه می شود.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی