کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین

کنفرانس مشورت سیاسی سازمان جبهه میهن پرستی و واحد مردم چین بوده و ارگان مهم همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی به رهبری حزب کمونیست چین محسوب شده و شکل مهم شکوفایی دموکراسی سوسیالیستی در زندگی سیاسی چین به شمار می رود. همبستگی و دموکراسی دو موضوع مهم کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین است. کمیته سراسری کشور کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین مرکب از حزب کمونیست ، اجزاب دموکراتیک، شخصیتهای بی طرف ، گروههای مردمی ، نمایندگان اقلیتهای ملی و محافل مختلف ، هموطنان مناطق اداري ویژه هنگ کنگ مکائو ، نمایندگان هموطنان تایوان و هموطنان مقیم خارج از چین و شخصیتهای ویژه است . ماموریت آن 5 سال است. وظیفه عمده کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین مشورت سیاسی ، نظارت دموکراتیک ، و شرکت و بررسی امور دولتی و سیاسی است.

مشورت سیاسی به معنای مشورت و رایزنی در باره سیاستهای خطیر و رهنمود دولتی و محلی و مسائل مهم سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و زندگی اجتماعی قبل از اجرای آن و مشورت و رایزنی درباره مسائل مهم در جریان اجرای تصمیمات است. کمیته سراسری کشور کنفرانس مشورت سیاسی خلق و کمیته های محلی می توانند طبق پیشنهاد حزب کمونیست ، کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق ، دولت مردم ، احزاب دموکراتیک و گروههای مردمی نشست احزاب دموکراتیک ، مسئولان گروههای مردمی و شخصیتهای محافل مختلف را برگزار و مشورت کند و به آنان پیشنهاد دهد که مسائل مهم را برای مشورت تسلیم کنند. نظارت دموکراتیک یه معنای استفاده از پیشنهاد ها و انتقادهای مطروحه در خصوص اجرای قانون اساسی ، نظارت بر قوانین و مقرارات کشور ، اجرای رهنمودها وسیاست های مهم و امور ادارات دولتی و کارمندان است. مشارکت و بررسی درباره امور دولتی و سیاسی به معنای تحقیق و بررسی در خصوص مسائل مهم در زندگی سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و مسائل مورد توجه توده مردم است. این امر نشانگر خواست مردم می باشد . علاوه برای مسایل اجتماعی در این راستا مورد بحث ومشورت قرار گرفته و نتیجه طریق گزارش تحقیقاتی ، طرح پیشنهاد و به اشکال دیگر به حزب کمونیست و ارگانهای دولتی منتقل می شود. ماه سپتامبر سال 1949 ، نخستین اجلاس عمومی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به نمایندگی از طرف مجلس ملی نمایندگان خلق و به نمایندگی از سوی مردم سراسر کشور ، ایجاد جمهوری خلق چین را اعلام کرده و نقش مهم تاریخی ایفا نمود.

پس از برگزاری اولین اجلاس عمومی مجلس ملی نمایندگان خلق ، نقش کنفرانس مشورت سیاسی خق تغییر کرد و به عنوان بزرگترین سازمان میهن پرستی و واحد چین به کارخود ادامه داده و در حیات سیاسی و اجتماعی و ارتباطات دوستانه چین با خارج از کشور سهم مهمی ادا کرده است. کنفرانس مشورت سیاسی خلق تا ماه مارس سال 2004 با 170 ارگان از 101 کشور جهان و 8 سازمان بین المللی و منطقه رابطه برقرار کرده و مبادلات دوستانه داشته است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی