شورای دولتی و وزارتخانه های آن

شورای دولتی

شورای دولتی چین که همان دولت مرکزی خلق می باشد ، عالی ترین ارگان اداری کشور است که ضمن اجرای قوانین تنظیم شده و قطعنامه های مصوبه توسط مجلس ملی نمایندگان خلق چین و کمیته دائمی ، در قبال مجلس ملی نمایندگان خلق و کمیته دائمی پاسخگو بوده و فعالیتهای خود را برای انان گزارش می کند. شورای دولتی حق دارد در چهارچوب اختیارات خود تدابیر و مقررات اداری را تنظیم و تصمیمات و دستورهایی را صادر می کند. شورای دولتی مرکب از نخست وزیر ، معاونین نخست وزیر ، اعضای شورای دولتی ، وزیران ، رییسان کمیسیونها ، رییس اداره آمار و دبیر کل است. نخست وزیر فعلی شورای دولتی چین " ون جیا بائو " است. اکنون شواری دولتی چین دارای 28 اداره می باشد ازجمله وزارت خارجه ، وزارت دفاع، کمیسیون ملی توسعه اصلاحات ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم وفنون ، کمیسیون علوم و فنون و صنایع دفاعی ، کمیسیون ملی امور ملیتها ، وزارت امنیت عمومی ، وزارت امنیت ملی ، وزارت نظارت ، وزارت امور مدنی ، وزارت قضایی ، وزارت امور پرسنل ، وزرات کار و تامین اجتماعی ، وزارت راه آهن ، وزارت راه و ترابری ، وزارت منابع زمینی ، وزارت سازندگی ،وزارت اطلاع رسانی ، وزارت آبیاری ، وزارت فرهنگ ، وزارت بهداشت ، وزارت کشاورزی ، وزارت بازرگانی ، کمیسیون ملی جمعیت و تنظیم خانواده ، بانک خلق و اداره رسیدگی و ممیزی .

وزارت خارجه

وزارت خارجه ارگان اجرایی شورای دولتی و مسئول اجرای سیاست های خارجی کشور و کارهای خارجی روزمره است. وزارت خارجه به نمایندگی از طرف کشور و دولت امورخارجی را اداره می کند که شامل صدور سیاستهای خارجی و تصمیمات دولت ، صدور اسناد و بیانیه های خارجی ، مسئول مذاکرات خارجی ، امضای اسناد خارجی از جمله پیمانها و توافقنامه ها ، شرکت در اجلاسهای بین المللی سازمان ملل و بین دولتها و فعالیتهای سازمان های بین المللی ایجاد سفارت و کنسولگری و ارگانهای نمایندگی در خارج از کشور ، مدیریت کارمندان مقیم خارج از کشور ، راهنمایی ، سازماندهی و هماهنگی ارگانهای امورخارجی وابسته به وزارتخانه های شورای دولتی و فعالیتهای خارجی استانها مناطقرخودمختار ، شهرهای تابع مرکز ، مسئول پرورش کادرهای امور خارجی و مدیریت بر آنها است.

وزیر خارجه فعلی چین " لی جائو شینگ" است .

کمیسیون ملی توسعه واصلاحات

وظایف عمده این کمیسیون تنظیم و تشکل در اجرای راهبرد، برنامه میان مدت و دراز مدت و طرح سالانه توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی ، تحقیق و تحلیل وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی و وضعیت توسعه آن ، پیش بینی و هشدار اقتصاد کلان تحقیق و بررسی مسائل مهم مربوط به امنیت اقتصاد ملی ، طرح پیشنهادهایی در مورد سیستهای کنترل کلان هماهنگی جامع توسعه اقتصادی و اجتماعی ، برنامه ریزی پروژه های مهم و تنظیم نیروی مولده ،برنامه ریزی برای وجوه سازندگی مربوط به دارایی کشور ، راهنمایی و نظارت بر استفاده از وجوه سازندگی وام های خارجی ، هدایت و نظارت بر استفاده از وامهای سیاسی ، هدایت استفاده ازسرمایه مردمی در سرمایه گذاری دراموال غیرمنقول ، تحقیق وطرح اهداف راهبردی و سیاست استفاده از سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در خارج ، برنامه ریزی پروژه های سازندگی با وجوه اختصاصی دولتی ، اجرای پروژه های مهم و بزرگ ، پروژه های بزرگ با سرمایه گذاری خارجی، پروژه های عمرانی منابع خارجی و پروژه های سرمایه گذاری با ارز زیاد ، تنظیم مقررات اداری مربوط به توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی ، اصلاحات نظام اقتصادی و درهای باز ، مشارکت در تدوین پیشنویس و اجرای قوانین و مقررات اداری مربوطه و غیره.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی