دادگاه خلق

دادگاه خلق

دادگاه خلق ارگان محاکمه کشور است. کشور عالیترین دادگاه خلق را تاسیس می کند و استانها ، مناطق خودمختارو شهرهای تابع مرکز دادگاه عالی خلق عالی رادایر می کنند و دادگاه های خلق متوسط و دادگاه های خلق پایه نیز در چین فعال است. دادگاه عالی خلق عالیترین ارگان قضایی کشور است که مستقیما حق قضاوت را اجرا می کند و همچنین عالی ترین ارگان نظارت بر کارهای محاکمه و قضایی دادگاه های خلق سطوح مختلف محلی و کارهای محاکمه دادگاه های خلق مخصوصی محسوب می شود. اداگاه عالی خلق در قبال مجلس ملی نمایندگان خلق وکمیته دائمی پاسخگو بوده وکار خود را برای آنها گزارش می کند. رییس و معاون این دادگاه خلق و رییس کمیسیون قضایی دادگاه خلق مجلس ملی نمایندگان خلق تعیین می کند. وظایف عمده دادگاه عالی خلق عبارت است از رسیدگی به پرونده های استینافر، و پرونده های مطروحه داستانی عالی خلق طبق تشریفات نظارت بر قضاوت ، محکویت به مرگ بعد از رسیدگی و تصویب بررسیراشتباهات حکم دادگاه های محلی ، محاکمه و دستور به دادگاه های سطوح پایین تر برای محاکمه ، حق رسیدیگی به جرمی که در ماده های قانون جزایی قید نشده، چگونگی استفاده از قانون و تشریح آن در جریان محاکمه .

رییس فعلی دادگاه عالیر خلق چین "شیائو یانگ " است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی