داستانی عالی خلق

داستانی عالی خلق

داستانی خلق ارگان نظارت بر قانون کشور است. داستانی خلق با استفاده از حق دادستانی وظایف خود را انجام می دهد که عبارتند از رسیدگی و محاکمه پرونده های استیناف و یا پرونده هایی که علیه حکم و قضاوت دادگاه های محلی درخواست استیناف شد و پرونده هایی که دادستانی عالی خلق طبق تشریفات نظارت بر محاکمه درخواست استیناف می کند ، رسیدگی و تصویب محکومیت به مرگ ، دیوان علی خلق زمانی که متوجه اشتباده دادگاه های خلق سطوح مختلف درمحاکمه وقضاوت که اعتبار قانونی گرفته است بشود ، حق دارد این پرونده را مورد رسیدگی مجدد قررا دهد و یا دستور محاکمه مجدد به دادگاه مادون صادرنماید. و وظایف دادستانی عبارت است از رسیدگی به پرونده های خیانت به میهن ، پرونده فعالیتهای جدایی طلبانه و پرونده های مهم و پرونده هایرادارات امنیت عمومی ، دادخواهی ومعافیت از دادخواهی ، پرونده های جزایی ، رسیدگی به فعالیتهای ادارات امنیت عمومی ، دادگاه های خلق ، زندانها ، بازداشتگاه ها و ارگان های دیگر قضایی و انطباق قعالیتهای آنها با قانون . دادستانی عالی همانند دادگاه عالی خلق مستقیما حق قضاوت را اجرا می کند ، داستانی خلق طبق قانون مستقیما حق دادستانی را اعمال می کند. ادارات اجرایی ، گروهای اجتماعی و اشخاص نمی توانند در کار آن مداخله کنند. کشور عالی ترین داستانی خلق ، داستانی های سطوح مختلف محلی و داستانی نظامی وغیره را تاسیس می کند. داستانی خلق چین به چها بخش تقسیم می شود شامل دادستانی پایه ، متوسط ، عالی و عالی ترین . دادستانی عالی خلق عالی ترین ارگان دادستانی کشور محسوب می شود و به نمایندگی از طرف کشور مستقیما حق دادستانی را اجرا و اعمال می کند و درقابل مجلس ملی نمایندگان خلق پاسخگوی است. وظایف عمده آن هدایت و رهبری دادستانی های سطوح مختلف محلی و دادستانی های مخصوصی برای انجام وظایف آنها براساس نظارت طبق قانون و تضمین اجرای واحد و درست قوانین کشوراست.

" جیاو چون وان " رییس فعلی دادستانی عالی خلق چین است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی