لی جان شو

لی جان شو

شرح حال لی جن شو

لی جن شو، مرد، از قوم هان، اوت سال 1950 در شهرستان پینگ شن استان هه بی متولد شد. دسامبر سال 1972 مشغول به کار شد. آوریل سال 1975 به حزب کمونیست چین پیوست. از بخش آموزش سیاسی دانشگاه شبانه دانشگاه تربیت معلم هه بی فارغ التحصیل شد. دارای مدرک دانشگاهی حرفه ای و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنایع و بازرگانی عالی است.

عضو دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رئیس دفتر کمیته مرکزی، رئیس دفتر کمیته امنیت ملی مرکزی و دبیر کمیته حزبی نهادهای تابع مرکز

1972-1971در بخش قیمت اجناس مدرسه دارایی و تجارت منطقه شی جیا جوانگ استان هه بی تحصیل کرد

1976-1972کارمند و معاون دفتر اداره بازرگانی منطقه شی جیا جوانگ استان هه بی

1983-1976کارمند و رئیس بخش اسناد دفتر کمیته حزبی شی جیا جوانگ استان هه بی (سالهای 1980 تا 1983 در بخش آموزش سیاسی دانشگاه شبانه دانشگاه تربیت معلم هه بی تحصیل کرد)

1985-1983دبیر کمیته حزبی شهرستان وو جی استان هه بی

1986-1985معاون دبیر کمیته حزبی و رئیس دولت منطقه شی جیا جوانگ استان هه بی

1990-1986دبیر سازمان جوانان کمونیست استان هه بی (فوریه تا اوت سال 1988 در کلاس بازآموزی تئوری سازندگی حزب مدرسه حزبی کمیته مرکزی حزب تحصیل کرد)

1993-1990معاون دبیر کمیته حزبی و رئیس دولت منطقه چن ده استان هه بی

1997-1993عضو دائمی و دبیر کل کمیته حزبی استان هه بی (سالهای 1992 تا 1994 در بخش اقتصاد دانشکده مکاتبات مدرسه حزبی کمیته مرکزی حزب تحصیل کرد)

1998-1997عضو دائمی کمیته حزبی و معاون گروه رهبری امور کشاورزی استان هه بی

2000-1998عضو دائمی کمیته حزبی و معاون گروه رهبری امور کشاورزی استان هه بی و رئیس دفتر این گروه (سالهای 1996 تا 1998 در کلاس تحصیلات تکمیلی بخش دارایی و بازرگانی دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگستان علوم اجتماعی چین بود)

2002-2000عضو دائمی و رئیس بخش سازماندهی کمیته حزبی استان شان شی

2002-2002عضو دائمی کمیته حزبی استان شان شی، دبیر کمیته حزبی و رئیس کمیتۀ دائمی مجلس شهر شی ان

2003-2002معاون دبیر کمیته حزبی استان شان شی، دبیر کمیته حزبی و رئیس کمیته دائمی مجلس شهر شی ان

2004-2003معاون دبیر کمیته حزبی استان هی لونگ جیانگ

2007-2004معاون دبیر کمیته حزبی و معاون استاندار هی لونگ جیانگ (در سالهای 2005 تا 2007 در دانشگاه صنعت ها ار بین تحصیل کرد و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنایع و بازرگانی عالی را کسب کرد)

2008-2007معاون دبیر کمیته حزبی و کفیل استاندار هی لونگ جیانگ


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی