اوضاع کلی ساختار صنایع چین

ساختار صنایع یعنی تشکیلات نسبی عوامل تولید در ارگانهای صنعتی و ارتباط بین آنان حاکی از اتکا به یکدیگر و تصریح و پیوند متقابل است که عبارت است از ارتباط نسبی کشاورزی، صنایع و صنایع خدماتی و ارتباط نسبی اصناف مختلف و غیره است.

پس از تاسیس چین نو در سال 1949، ساختار صنایع چین سه مرحله توسعه را تجربه کرده است. مرحله اول : از اوایل دهه 50 تا پایان دهه 70 قرن 20، چین ویژگیهای اقتصاد نیمه مستعمره را به سرعت تغییر داد و به طور اولیه پایه صنعتی شدن را بنیان گذاشت. مرحله دوم: از سال 1979 تا اوایل دهه 90 قرن 20، چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را اجرا کرد و با تنظیم مستمر ساختار صنایع به مرحله میانی صنعتی شدن چین وارد شد. مرحله سوم: از اوایل دهه 90 قرن 20 (پس از تاسیس نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی) تا سال 2020، چین ضمن تحقق صنعتی شدن، به طور اولیه اطلاع رسانی شدن را تحقق می بخشد.

در بیش از 50 سال اخیر، ارتباط نسبی کشاورزی، صنایع و صنایع خدماتی چین به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. از دهه 50 قرن 20 تا سال 2002، نسبت کشاورزی از 4/45 در صد به 5/14 در صد در سال 2002 پایین آمده، نسبت صنایع از 4/34 در صد به 8/51 در صد بالا رفته و نسبت صنایع خدماتی از 2/20 در صد ره 7/33 در صد فزونی گرفته است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی