مناطق معاف از مالیات

مناطق معاف از مالیات همانند مناطق تجارت آزاد بین المللی است که شورای دولتی چین آن را تعیین کرده و در آن به امور تجارت بین المللی پرداخته شده و برنامه معافیت از مالیات در آنها اجرا می شود. در این مناطق به بازرگانان خارجی اجازه داده می شود به سرمایه گذاری، مدیریت ، تجارت بین المللی و توسعه امور ذخیره در انبارها ، تهیه فرآورده ها و صادرات با معافیت از مالیات و غیره بپردازند. اکنون در چین جمعا 15 منطقه مذکور از جمله منطقه معافیت از مالیات "وای گائو چائو" شانگهای وجود دارد که به نقاط مرتبط جدید اقتصاد چین و جهان مبدل شده است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی