پروژه انتقال آب جنوب به شمال چین

منابع آب مناطق جنوبی چین بیشتر از نواحی شمالی است. به منظور انتقال منابع آب نواحی جنوب چین به مناطق فاقد آب در شمال، دست اندرکاران مراکز علمی و فنی چین پس از 50 سال مساحی و نقشه برداری، در سال 2002 پروژه انتقال آب جنوب به شمال چین را به اجرا گذارده اند.

انتقال آب جنوب به شمال به سه خط انتقالی شرقی، مرکزی و غربی تقسیم می

شود. از طریق این سه خط چهار رودخانه بزرگ چین منجمله رودخانه "یانگ تسه" زرد، "هوای" و "های" به هم متصل شده و "چهار رودخانه از شرق به عرب و سه خط انتقالی آب از جنوب به شمال" شکل گرفته است که برای تحقق وضعیت معقول انتقال آب جنوب به شمال و تکمیل منابع آب شرق و غرب چین مناسب است.

پروژه خط شرقی: آب سفلی رودخانه "یانگ تسه" در شهر "یانگ جو" از

طریق کانال بزرگ "بیجینگ - هانگ جو" و کانالهای موازی آن به دریاچه های "هونگ جه"، "لو ما" ، "نان سی" و "دون پین" که کاربرد تعدیل و ذخیره جریان آب دارند منتقل می شود، سپس، از طریق دو راه آبی ادامه یابد: یکی به سمت شمال از رودخانه زرد عبور می کند و راه دیگری به سمت شرق آب را از منطقه "جیائو دون" به شهرهای "ین تائی" و "وی های" استان "شان دون" انتقال می دهد.

پروژه انتقال آب جنوب به شمال چین


پروژه انتقال آب جنوب به شمال چین

پروژه خط مرکزی: آب مخزن آب "دن جیانگ کو" را به سمت شمال در امتداد راه آهن "بیجینگ - گوانگ جو" به شهرهای بیجینگ و "تیان جین" منتقل می کند.

پروژه خط غربی: با تاسیس سدهایی در رود "تون تیان" در حوضه علیای رودخانه "یانگ تسه" و رود " یا لون" رود فرعی رودخانه "یانگ تسه" آب رودخانه "یانگ تسه" را به علیای رود زرد منتقل می نماید.

تا سال 2050،حجم کل آب انتقالی سه پروژه مذکور به 44 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب خواهد رسید. از این میان ، پروژه خط شرقی 14 میلیارد و 800 میلیون متر معکب، پروژه خط مرکزی 13 میلیارد متر مکعب و پروژه خط غربی 17 میلیارد متر مکعب آب را انتقال می دهد.

پروژه انتقال آب جنوب به شمال چین طبق واقعیات در زمان مختلف اجرا می شود. اکنون پروژه خط شرقی و خط مرکزی، 4 پروژه واحد را اجرا کرده است.
اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی