توسعه نواحی غربی چین

مناطق غربی چین شامل استانهای "گان سو"، "گوی جو"، "چینگ های"، "شن سی"، "سی چوان"، "یون نان" و مناطق "نین شیا"، تبت ، "سین کیانگ"، و شهر "چون چینگ" است که دو سوم مساحت کل و 8/22 در صد جمعیت چین را در بر می گیرد. این مناطق دارای معادن غنی و برتریهایی در زمینه انرژی (منجمله انرژی آب)، گردشگری و زمین می باشد. برخی مناطق غرب چین در بخش علیای رودخانه ها واقع و با بیش از 10 کشور خارجی همسایه بوده و 3500 کیلومتر خط مرزی با این کشورها دارد. بنابر این، این مناطق نواحی مناسب دیگر برای اجرای سیاست درهای باز محسوب می شود.

از سال 2000، برنامه توسعه نواحی غربی چین آغاز شد. براین اساس، چین در زمینه هایی مانند سرمایه گذاری، بهبود محیط سرمایه گذاری، درهای باز به روی خارج، توسعه علوم و آموزش و پرورش و جلب نیروهای مستعد، سیاستهای دارای اولویت برای مناطق غرب چین را تنظیم کرده است تا این مناطق به نواحی توسعه تبدیل شود. از سال 2000 تاکنون، چین در مناطق غربی ده ها پروژه مهم اجرا و هزارها میلیارد یوان سرمایه گذاری کرده است.

اکنون، دولت چین برنامه ریزی کل توسعه نواحی غربی را تنظیم کرده و سیاستها و اقدامات اولویت دار برای تشویق بازرگانان خارجی به سرمایه گذاری در غرب چین را صادر و اتخاذ کرده است. برای نمونه دولت چین تصمیم گرفته است که موسسات خارجی واجد شرایط در مرکز و غرب چین در سه سال بعد از موعد بهره مندی از سیاستهای با اولویت، 15 در صد از درآمد خود را به عنوان مالیات بپردازند، موسسات صادراتی نیز می توانند کمتر از نرخ 15 در صد و حداقل می توانند 10 در صد درآمد را به مالیات اختصاص دهند. همچنین استانها، مناطق و شهرهای غربی چین از اختیارات برابر استانها و شهرهای ساحلی چین بهرمند شده و می توانند اجرای پروژه های مربوط به سرمایه خارجی با ارزش کمتر از 30 میلیون دلار را تصویب کنند. مناطق غربی چین به نقطه جدید درهای باز به روی خارج و نواحی اول برای سرمایه گذاری بازرگانان خارجی تبدیل می شود.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی