رستاخیز پایگاه های سابق صنعتی شمال شرق چین

پایگاه های سابق صنعتی منطقه شمال شرق چین در اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی چین جایگاه بسیار مهمی دارد. در دوران اقتصاد برنامه ای، صنایع سنگین این مناطق مانند صنایع تولیدی مکانیکی، فولاد و آهن سازی برای سازندگی اقتصادی چین خدمات مهمی ادا کرد، اما به علت قدیمی بودن این پایگاه ها، برخی صنایع با رکود مواجه شده و توانایی رقابتی آنها کاهش یافته است. در ضمن صنایع جایگزین توسعه نیافته به ویژه برخی شهرهای دارای منابع غنی با مشکلات زیادی مواجه شده است. دولت چین به منظور حل این مسائل تصمیم تسریع به تعدیل ، اصلاح و رستاخیز پایگاه های مذکور گرفته است.

به گفته "ون جیا بائو" نخست وزیر چین، به منظور رستاخیز پایگاه های سابق صنعتی شمال شرقی باید از لحاظ راهبردی ساختار اقتصادی منجمله ساختار صنایع، ساختار مالکیت ها و ساختار اقتصاد دولتی را تعدیل کرد. این امر محور رستاخیز پایگاه های مذکور است. همچنین باید اصلاحات فن آوری موسسات را تقویت بخشید و این حلقه مهمی برای رستاخیز پایگاه های مذکور است. باید برای تحقق توسعه همه جانبه، همآهنگ و پایدار تلاش کرد. این برنامه درازمدت برای رستاخیز پایگاه های مذکور است. باید فعالانه روند اشتغال زایی و ساختار سیستم تامین اجتماعی را توسعه بخشند. این تضمین مهمی برای پیشرفت پایگاههای مذکور است و ضمنأ باید امور علوم و فنون و آموزش و پرورش را تسریع کرد و این عوامل از جمله شرایط مهمی برای رستاخیز پایگاه های یاد شده است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی