سياست خارجي چين

چین قاطعانه از سیاست خارجی صلح آمیز استقلال و عدم وابستگی پیروی می کند، هدف اصلی این سیاست حفظ و حراست از استقلال ، حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین، ایجاد یک محیط مطلوب بین المللی برای اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز و مدرنیزاسیون ، حفظ صلح جهان و مساعدت به توسعه مشترک موضوع عمده این سیاست عبارت است از :

پیروی همشگی اصول استقلال و عدم وابستگی ، عدم اتحاد با کشورها اعم از بزرگ و یا کوچک ، عدم تاسیس گروه بلوک نظامی ، عدم مشارکت در مسابقات تسلیحاتی و عدم گسترش نظامی گری .

مخالف با استیلا جویی ، حفظ و حراست از صلح جهان چین خواستار آن است که کشورهای اهم از بزرگ یا کوچک ، نیرومند یا ضعیف ، فقیر یا ثروتمند همه عضو برابر در جامعه بین المللی اند. درگیری ها و مناقشات بین کشورها باید از طریق شور و مشورت به طور صلح آمیز حل شود و نباید به جبر و زور متوسل و یا با آن دیگران را تهدید کرد . و مداخله درامور داخلی کشورهای دیگر به هر بهانه ای که باشد ، غیر مجاز است.

مساعدت فعال به ایجاد نظم نوین منصفانه و عادلانه سیاسی و اقتصادی بین المللی ، اصول پنچگانه همزیستی مسالمت آمیز و موازین مورد قبول عموم دیگر بربوط به روابط بین المللی باید پایه ایجاد نظم نوین اقتصادی سیاسی بین المللی باشد . چین مایل است بر پایه اصول پنجگانه همزیستی مسالمت آمیز حاکی از احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر

عدم تعرض به یکدیگر، عدم دخالت در امور یکدیگر،برابری و منافع متقابل با تمام کشورها و ادوا دوستی و همکاری را بر قرار کند و توسعه دهد.

چین ضمن اجرای سیاست درهای باز در همه زمینه ها مایل است بر پایه اصول برابری و منافع متقابل به ارتباطات تجاری، همکاری اقتصادی و فنی و مبادلات علمی و فرهنگی با کشورها و مناطق مختلف پرداخته و به شکوفایی مشترک آنها مساعدت کند.

این کشوربا مشارکت فعال در فعالیت دیپلماتیک چند جانبه پیروی قاطعانه در حفظ صلح جهان و ثبات منطقه ای می باشد.

در 50 سال پس از تاسیس جمهوری خلق چین ، امور خارجی چین پس از تکامل ،تعدیل و توسعه، ضمن بهبود و تکمیل سیاست سبک ویژه چین را بوجود آورده است .با نگرش به آینده چند قطبی شدن ساخت جهان و جهانی شدن اقتصاد به طور مستمر توسعه خواهد یافت ، روابط بین المللی دستخوش تعدیل و تنظیم عمیق می شود. کوشش جهت صلح و همکاری و مساعدت به پیشرفت به خواندای مشترک مردم کشورهای مختلف جهان مبدل شده است. امور خارجی چین در قرن جدید ،نه تنها با فرصت ها بلکه با چالش ها رو بروست. چین باید ضمن حفظ هوشیاری , آگاهی به وقوع بلایا و آگاهی امنیتی و مقابله با تحولات را تقویت بخشد .

چین باید بیش از پیش نظر داشت گرایش عمومی تحولات اوضاع بین المللی محیط بین المللی را بدرستی شناخته و ضمن غنیمت شمردن فرصت ها ، و مواجه با چالشها برای کست منفعت خود و جلوگیری از زیانها تلاش نماید. چین باید ایده سیاسی "دن شیائو پینگ" رهبر فقید این کشور را عمیقتر آموخته و تحت رهبری حزب کمونیست که "هو جین تائو" هسته مجدانه آن است، بطور جدی سیاست دیپلماتیک صلح آمیز عدم وابستگی را به اجرا درآورده ، بطور مستمر وضع جدید دیپلماتیک را ایجاد کرده و برای سازندگی مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محیط مطلوب و صلح آمیز بین المللی را ایجاد کرده و برای صلح و توسعه جهان سهم خود را ادا نماید .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی