خورش های مشهور چین

خورش های مشهور چین

خورشهای چین به لحاظ هنر آشپزی دارای سبک های گوناگون است . در این میان انچه از همه بیشتر تاثیرگذار بوده و جنبه نمایندگی داشته و مورد شناسایی عمومی جامعه قرار گرفته ، هشت خورش مشهور چین از جمله لو - استان شان دونگ - چوان - استان سی چوان - یوه - استان گوانگ دونگ - مین - استان فو جیان - سو - استان جیانگ سو- جه - استان جه جیانگ- سیان - استان خونان - خویی - استان ان خویی است. تهیه این خورش ها با تاریخ و قدمت دیرینه و ویژگی هنر آشپزی آن ارتباط پیوسته دارد . ضمنا تحت تاثیر شرایط طبیعی - جغرافیایی - اب و هوا - منابع - محصولات مخصوص و عادات غذایی شکل گرفته است. بعضی این هشت خورش را با تجسم شخصیت ترسیم می کنند بر این مبنا: خورشهای استان جیانگ سو و جه جیانگ همانند زیبارویان جنوب لطیف و خوشگل و ساده و بالطافت است. خورشهای شان دون و ان خویی همانند مرد تندرست شمالی ساده و بی پیرایه است . خورشهای گوانگ د ونگ و فوجیان مانند پسرناز پرورده خانواده های متمول و متنفذ برجسته و شایان تحسین است . خورشهای سی چوان و خونان همانند روشنفکران دارای سبک قدیمی ،محتوا و استعداد است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی