آگهی برای قرانطینه بهداشت

اداره قرانطینه بهداشت جمهوری خلق چین ارگانی اجرای قانون مربوط به روابط خارجی قرانطینه بهداشت با محمول از شورای دولتی جمهوری خلق چین است. این ارگان و ارگانهای وابسته به ان در مناطق مختلف در بنادری که به روی خارج باز شده اند، افراد ی برای خروج و ورود را طبق قانون مورد قرانطینه بهدا شت قرار می دهند .گمرک طبق لیست بررسی مواد ویژه که از طرف ارگان قرانطینه امضا شده اجاره به ترک می دهد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی