سیاست امور ملیتی چین

چین کشوری کثیر المله و یکپارچه است . دولت چین سیاست ملیتی برابری و همبستگی و کمک به یکدیگر را در میان ملیتهای مختلف اجرای می کند و به حق آزادی اعتقادات مذهبی و رسوم سنتی اقلیتهای ملی احترام گذاشته و از آن حراست می کند . نظام خودمختاری مناطق اقلیت نشین نظام سیاسی مهم چین به حساب می آید. موضوع عمده آن عبارت است از : در مناطق اقلیت نشین خودمختاری تحت رهبری واحد کشوری اجرا می شود ؛ این مناطق طبق اوضاع خود قوانین و سیاستهای کشور را اجرا می کنند ، کشور همچنین مقامات دولتی ؛ نیروهای متخصص و کارگران فنی فراوانی را برای اقلیتهای ملی آموزش می دهد ، مردم ملیت های مختلف در مناطق اقلیت نشین به اتفاق مردم سراسر کشور تحت رهبری حزب کمونیست چین با تمرکز نیرو به سازندگی نوگرائی سوسیالیستی پرداخته ؛ آهنگ توسعه اقتصادی و فرهنگی مناطق اقلیت نشین را تسریع کرده و این مناطق را به نواحی یکپارچه وپر رونق تبدیل می کنند .

در جریان فعالیتهای چند دهه گذشته حزب کمونیست حزب حاکم چین سلسله دیدگاه و سیاستها ی مربوط به امور ملیتی شکل گرفته است که عبارت است از :ظهور ؛ توسعه و نابودی ملیتها در روند طولانی تاریخ و مسایل ملیتی درازمدت مرحله سوسیالیستی دوران شکوفانی ملیتهای مختلف است ؛ عوامل مشترک ملیتهای مختلف افزایش یافته ، اما ویژگیهای ملیتی و تفاوت های آنها همچنان بحفظ شده است . مسئله ملیتی جزو مسائل کلی اجتماعی است ؛ این مسئله فقط در جریان حل مسائل کلی اجتماعی بتدریج حل و فصل می گردد؛ مسئله ملیتی چین در مرحله فعلی فقط در جریان سازندگی امور مشترک سوسیالیستی می تواند حل شود . همه ملیتها برغم شمار جمعیت ؛ قدمت تاریخی و درجه توسعه برای شکوفائی تمدن میهن سهم شایانی ادا کرده اند و باید برابر باشند ، باید همبستگی مردم ملیتهای مختلف را تقویت بخشید و از وحدت کشور حفاظت کرد . توسعه اقتصادی وظیفه اساسی سوسیالیستی و نیز وظیفه اساسی امور ملیتی چین در مرحله فعلی محسوب می شود ؛ ملیتهای مختلف باید به یکدیگر کمک کرده و پیشرفت و شکوفائی مشترک را تحقق بخشید . خودمختاری مناطق اقلیت نشین نوگرائی تئوری ملیتی مارکسیسم از سوی حزب کمونیست چین و نظام اساسی برای حل مسئله ملیتی چین می باشد . پرورش کادرهای توانا و خوش اخلاق اقلیتهای ملی کلید انجام مطلوب امور ملیتی و حل مسایل آنها به حساب می آید . در ارتباط با مسایل ملیتی مسئله ملیتی و مذهبی باید ضمن برخورد با مسایل ملیتی همچنین بطور همه جانبه و صحیح سیاست های مذهبی کشور را اجرا کرد .

به علاوه ؛ دولت چین ضمن مساعدت به توسعه امور مختلف اقتصادی فرهنگی و آموزشی مناطق اقلیت نشین و ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی اقلیتهای ملی به اعتقادات مذهبی اقلیتهای ملی و حفاظت از میراث فرهنگی آنان توجه می کند . میراث فرهنگی و هنرهای مردمی ملیتهای مختلف از جمله فرهنگ مذهبی مورد بررسی عمومی ؛ بازنگری تحقیق و چاپ و نشر قرار گرفته است . کشور همچنین وجوهی برای مرمت معابد و مراکز مذهبی دارای ارزش تاریخی و فرهنگی د ر مناطق اقلیت نشین اختصاص می دهد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی