علوم و فنون اقلیتهای ملی چین

دولت چین برای مساعدت به توسعه علمی و فنی مناطق اقلیتهای ملی سیاست های ویژه ای اجرا کرده است ؛ این سیاست ها عبارت است از : پرورش و تربیت تکنیسینهای اقلیتهای ملی ، پذیرش دانشجویان اقلیتهای ملی و شکیل کلاس ویژه اقلیت های ملی در مدارس عالی عمومی ؛ افزایش رشته های تخصصی مورد نیاز در مدارس عالی اقلیتهای ملی و تقویت تربیت نیروهای مستعد و متخصص ، آموزش و پرورش تکنیسینهای موجود ؛ کمک به اقلیتهای ملی و مناطق اقلیت نشین جهت جلب نیروهای مستعد و تجهیزات پیشرفته فنی ؛ بهبود صنایع و فرآورده های سنتی و ارتقای کارائی اقتصادی برقراری و سالم سازی سیستم تعمیم علوم و فنون در روستاها و مناطق دامپروری و تقویت تعمیم ؛ پرورش و کاربرد علم و تکنیک عملی ؛تشویق تکنیسینها برا ی کارکردن در مناطق اقلیتهای ملی با امتیازات کار و زندگی ؛ تقویت پشتیبانی مناطق پیشرفته از امور علمی و فنی مناطق اقلیتهای ملی از جمله استخدا م کارشناسان و تشکیل کلاس و پرورش پرسنل . اکنون در مناطق اقلیت نشین ارگانهای تحقیقاتی که با اقتصاد ملی ؛ زندگی مردم و ویژگیهای و نیازمندیهای اقلیتهای ملی مرتبط می باشد ؛ تاسیس شده است ؛ در نتیجه سیستم کامل برای تحقیقات علمی با رشته های متنوع تخصصی شکل گرفته و کادرهای تخصصی در اختیار دارند .

طبق آمار ؛ در حال حاضر شمار دانشمندان و مهندسان مناطق اقلیتهای ملی به حدود 100هزار نفر رسید است که آنان نیروی مهمی برای مساعدت به توسعه علمی و فنی کشور به حساب می آیند . از میان آنها آکادمیسینهای فرهنگستان علوم و فرهنگستان مهندسی ؛ سرپرستهای پروژه های دانشگاهی و کادرهای برجسته در زمینه تعمیم فنون عملی مشاهده می شوند . برای نمونه ؛ " وان شی جی " از ملیت "هوی" آکادمیسین فرهنگستان علوم چین برای دراز مدت درتحقیقات بالینی و آموزشی بیماری قلب و نجات فوری سالخوردگان فعال بوده و برای شکوفائی بخش نوظهور طب سالمندان چین سهم شایانی ادا کرده است .

" وی یو " از ملیت "جوانگ" آکادمیسین فرهنگستان مهندسی چین یکی از پیشاهنگان رشته جدید علم حیات الکترونی و محاسبات بیولوژی محسوب می شود . برای نمونه " جنگ هوی یو" محقق علم کشاورزی ملیت کره در مدت طولانی به تحقیق درباره ترویج و پرورش لوبیا و منابع متنوع آن پر داخته و نوع مطلوب لوبیا موسوم به "جی لین شماره 20 " را پرورش داده است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی