معماری باغستانی (باغ سازی )

معماری باغ سازی چین تاریخ دیرینه داشته وقدیمی ترین باغستان در بار در سلسله امپراتوری "جو" در بیش از3 000سال پیش ایجاد شد. باغ سازی شهری چین با تنوع فراوان و رنگارنگ بودن خود در سه سیستم بزرگ باغی جایگاه درخشانی به خود اختصاص داده و در تاریخ معماری باغ از شهرت فراوانی بهره مند شده است .

معماری باغسازی چین را باغستانهای عظیم خانواده و باغهای ظریف خصوصی تشکیل میدهد .این ساختمانها زیبائی مصنوعی را با زیبائی طبیعی تلفیق داده و در باغچه بندی سنگها و آبها ، گلها و علف ها ،حیاطها و میدانها دالانها و پل ها و تابلوها و نقاشی ها به گونه ای دقیق و ماهرانه ترکیب بندی شده است که به انسان احساسات عمیق و گوناگون و قدرت تخیل فراوان می بخشد.

محیطی که برای ساخت باغهای چین ایجاد شده، عموما بقرار ذیل است :اول نشان دادن نظریه مکتب کنفوسیوس درمورد چگونگی برخورد با جامعه. عطف توجه به عمل و واقعیات ،مسئولیت شناسی عالی در برابر جامعه و بها دادن به ارزش ها و اصول اخلاقی و مرام و اهمیت سیاسی. دوم نمایاندن نظریه دائیسم چین حاکی از ایجاد یک محیط بهشت مانند که انسان در آن در برابر شهرت و ثروت بی تفاوت بوده و به تحمل رنج برا ی تهذیب نفس وکسب اخلاق خوب مبادرت میورزد و سوم :ایجاد محیط طبیعی .احساسات و تمایلات صاحبان باغ ها را نشان میدهد. پارک"یوان مین یوان " این باغستان مشهور خاندان سلطنتی ،معبد دائویسم قدیمی "گوچان "درکوه چینگ چن شان " دراستان "سی چوان "و همچنین تعد ادی از باغهای متعلق به دانشمندان نام دار جداگانه مبین سه نوع محیط فوق میباشد.

|

تفاوت بین باغ های چین و غربی اینستکه باغهای غربی بطور عمده از ساختمانها تشکیل میشود و در ساخت ان از اصول هندسی و ریاضی استفاده شده است، امادرباغچه بندی و سازندگی باغ ها در چین مناظر طبیعی و احساسات بینندگان محور کار دانسته و بیشتر به یگانگی انسان و طبیعت توجه شده است.

پارکها و باغهای "سو جو"

باغها و پارکهای باستانی شهر"سوجو" که سال 1997در "فهرست اسامی میراث جهان "به ثبت رسید، ترجمان تمرکز خصوصیات هنری معماری باغ های چین است . تاریخ باغستانهای "سوجو" از بیش از 2000سال پیش آغاز شد و در حال حاضر فقط بیش از 10 باغ مشهور باقی مانده است .پارک و باغ "سو جو" معمولا مساحت کوچکی را در اشغال دارد و باسنگها و آبها ،گلها و پرندگان محیط و حالتی را نشان میدهد که در اشعار سلسله امپراتوری "تان " و "سون " ترسیم شده است. سازندگان باغ در فضای محدود با کوه های مصنوعی ،درختان و برجها و آلاچیق ها ،حوضه هاوپلهای کوچک محیط هنری بسیار دیدنی و با معنایی بوجود آورده اند. در میان این باغها ،بناهای باغستانی "آلاچیق تسان لان تین""جنگل شی نسه لین "و پارکهای "جیو جن یوان " و "لیئ یوان "شهرت بسیاری دارد.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی