آموزش وپرورش دبستانی

درچین کودکان شش ساله باید تحصیلات خود را ازدبستان آغاز کنند . طبق مقررات قانون آموزش و پرورش اجباری چین دولت برای کودکانی که به سن تحصیل رسیده اند، آموزش اجباری بدون دریافت شهریه را اجرا میکند . با این حال والدین باید هزینه کتاب و دفتر و متفرقه غیره را که سالانه تقریبا چند صد یوان است پرداخت کنند .

دوران آموزش و پرورش دبستانی درچین عموما شش سال است . دروس عمده عبارتند از : زبان چینی، ریاضیات ، علوم ، زبان خارجی ، اخلاق ، موسیقی، و ورزش . جدیدترین آمار نشان می دهد : درحال حاضر درچین بیش از400 هزار دبستان دایرشده است که 120 میلیون کودک درآنها تحصیل می کنند . میزان ورود

کودکان به دبستان درچین به بیش از 98 درصد جمعیت همسن رسیده است.

بدلیل آنکه آموزش دبستانی درمرحله آموزش اجباری قرار دارد اکثر مطلق دبستان های چین توسط دولت دایر شده است و شاگردان با توجه به محل زندگی خود دبستان نزدیک به خانه را انتخاب میکنند. ادارات آموزش چین برای بهبود شرایط تدریس در دبستان های ضعیف تلاش دارند تا شاگردان مورد آموزش اجباری بهتر قرار گیرند . درعین حال ، در بعضی نواحی روستایی که جمعیت درآنها پراکنده است آموزش وپرورش متمرکزاجرا می شود و کودکان برای تحصیل مطلوب درمدرسه شبانه روزی مرکزی که تجهیزات و شرایط آنها نسبتا خوب است متمرکزهستند.

آموزش وپرورش دبستانیاطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی