آموزش وپرورش کودکستانی درچین

( منظور آموزش و پرورش کودکان از سنین صفر تا شش سالگی ) درچین ، آموزش وپرورش کودکستانی بطورعمده به معنای آموزش درکودکستان و آمادگی است. وزارت آموزش وپرورش چین با توجه به توانایی فیزیکی و روحی کودکان سنین مختلف ، برنامه کلی آموزش و پرورش کودکستانی را تنظیم کرده است. سازمان های مختلف آموزش و پرورش کودکستانی براساس این برنامه کلی آموزشی کودکان را درزمینه واکنش مستقیم مغزبه هنگام انتقال داده ها درارگانهای حسی انسان وهمچنین زبان و عادت زندگی مورد آموزش قرار می دهند.

درچین، کودکانی که سه تا شش سال دارند، میتوانند وارد کودکستان شوند. برخی کودکستان ها نیزکودکانی را که سن آنان کمترازاین باشد ، قبول می کنند. درحال حاضردرچین تقریبا 150 هزارکودکستان وجود دارد و فقط بیش از30 درصد کودکانی که سن آنها به تحصیل درمدرسه نرسیده است درسازمان های آموزشی مورد آموزش قرارمی گیرند و بقیه با توجه به سن ومسایل اقتصادی وغیره تحت مراقبت والدین هستند.

کودکستان های چین به دو نوع دولتی وخصوصی تقسیم می شود. کودکستانهای دولتی درسالهای متمادی دایرشده ودارای تجربیات والگوی آموزشی مناسب بوده وهزینه و وصول کم میکنند ؛ درحالی که کودکستان های غیردولتی هزینه زیادی می گیرند وخصوصیت خود را دارند و با توجه به نیازهای روز بموقع موضوع وروش های آموزشی خود را تعدیل وتنظیم می کنند . همراه با رشد اقتصادی شمار کودکستان های خصوصی بیشترشده است واکنون تقریبا 30 درصد تعداد کل کودکستان های چین را شامل می شود .


آموزش وپرورش کودکستانی درچین


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی