آموزش سیکل اول دبیرستان

آموزش سیکل اول دبیرستان درچین جزو آموزش اجباری کشوراست . ازاین جهت دانش آموزان بدون پرداخت شهریه در این مقطع درس می خوانند ولی باید هزینه کتاب و دفتر و متفرقه غیره که سالانه تقریبا چند صد یوان است بپردازند . مدت آموزش سیکل اول دبیرستان حد اکثر3 سال است ودروس عمده آن عبارت است از: زبان چینی ، ریاضیات ، زبان خارجی ، فیزیک ، شیمی ، پرورش ایده ئولوژیک ، اخلاق و اطلاع رسانی . جدید ترین آمار نشان می دهد : درحال حاضر، درچین بیش از 60 هزار دبیرستان سیکل اول دایر شده است که 60 هزار دانش آموز درآن تحصیل می کنند. میزان ورودی واجدان سنی به این مقطع در چین به بیش از 90 درصد جمعیت همسن رسیده است . درچین اکثر دبیرستان های سیکل اول توسط دولت دایر شده است .

آموزش سیکل اول دبیرستان درمرحله آموزش اجباری قرار دارد و لذا دانش آموزان می توانند بدون آزمون ویژه و مستقیما از دبستان وارد دبیرستان سیکل اول شوند. ادارات آموزش و پرورش با توجه به محل دبستانی که دانش آموزان درآن درس می خوانده اند و خواست دانش آموزان ، محل تحصیل را برای آنها تعیین می کنند. درعین حال درمناطق روستایی آموزش متمرکز اجرا می شود. دانش آموزان دردبیرستان مرکزی که تجهیزات ووسایل و شرایط آن برای تحصیل نسبتا خوب است ، متمرکز شده و درآن شبانه روز تحصیل واقامت می کنند. چین همچنین برای مساعدت به اطلاع رسانی شدن آموزش تلاش می کند و آموزش از راه دور را توسعه می دهد تا هدف برخورداری مشترک ممناطق مختلف ازمنابع آموزشی تحقق یابد .


آموزش سیکل اول دبیرستان


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی