آموزش سیکل دوم دبیرستان

آموزش سیکل دوم دبیرستانی درچین ، استمرارآموزش پس از سیکل اول دبیرستان محسوب می شود که عبارت است از : سیکل دوم عمومی دبیرستان ، سیکل دوم حرفه ای دبیرستان ، مدرسه متوسطه فنی وغیره . آموزش سیکل دوم دبیرستانی درچین اجباری نیست . ازاینجهت دانش آموزان موظف به پرداخت شهریه هستند . مقدارشهریه با توجه به وضع اقتصادی مناطق مختلف متفاوت است . معمولا هرسال چند هزار" یوان " به عنوان شهریه پرداخت می شود و مدت آموزش سیکل دوم دبیرستان درچین عموما سه سال است و دروس عمده آن عبارت از : زبان چینی ، ریاضیات ، زبان خارجی ، فیزیک ، شیمی ، بیولوژی و اطلاع رسانی . سیکل دوم دبیرستان درچین را عمدتا دولت دایر کرده است ولی آموزش درمرحله سیکل دوم دبیرستان ، اجباری نیست . لذا درسالهای اخیر، آموزش غیردولتی دراین مقطع آغاز شده است . همچنین درچین ، دانش آموزان پس ازخاتمه تحصیل درسیکل اول دبیرستان برای ادامه تحصیل درسیکل دوم دبیرستان باید درآزمون مخصوصی شرکت کنند وآموزشگاه ها با توجه به انتخاب دانش آموزان ونتایج آزمون وی ممتازها را برگزیده ومی پذیرند . موضوع امتحان برای ورود به سیکل دوم دبیرستان و نمرات قبول شدگان توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق مختلف تعیین می شود . جدید ترین آمارنشان می دهد : درحال حاضردرچین بیش از30 هزارسیکل دوم دبیرستان دایرشده است که 30 میلیون دانش آموز درآن تحصیل می کنند. این میزان معادل بیش از40 درصد ازجمعیت واجد سن تحصیل دراین مقطع است . دردو سال اخیر، ادارات آموزش و پرورش تلاش کرده اند تا توسعه آموزش سیکل دوم دبیرستان پاسخگوی تقاضای دانش آموزان چینی برای ادامه تحصیل باشند .


آموزش سیکل دوم دبیرستاناطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی