آزمون کنکور

آزمون کنکوردرچین به امتحانی اطلاق می شود که برای ورود به آموزشگاه های عالی برگزار می شود. براساس برنامه امتحانات منتشره وزارت آموزش و پرورش ، موضوعات آزمون کنکور توسط ادارات آموزش و پرورش درسطوح دولتی و یا استانی تعیین می شود. تاریخ برگزاری این امتحانات 7 ژوئن هرسال شروع می شود و مدت آن دو الی سه روز است .

درحال حاضر، موضوعات امتحانات کنکور به " سه باضافه ایکس" موسوم است . مقصود از" سه " ، آزمون زبان چینی ، ریاضیات وزبان خارجی وایکس رشته های متفاوت و قابل انتخاب درامتحانات سراسر کشور واستان های مختلف است. دربعضی مناطق " ایکس" یعنی امتحانات جامع رشته علوم انسانی وعلوم طبیعی می باشد و به عبارت دیگر دانش آموزانیکه برای انتخاب رشته های علوم انسانی تبت نام می کنند ، درامتحان جامع علوم انسانی شرکت می نمایند ودانش آموزانیکه برای انتخاب علوم طبیعی ثبت نام می کنند، درآزمون جامع علوم طبیعی شرکت خواهند کرد. ولی دربرخی مناطق " ایکس " نه تنها آزمون جامع علوم انسانی وعلوم طبیعی بلکه امتحانات یک رشته ای نیز معنا می دهد. دانش آموزانی که برای شرکت درامتحانات ثبت نام کرده اند با توجه به رشته تخصصی انتخابی خود و خواست آموزشگاه های عالی مورد نظردرآزمون فیزیوک ، شیمی ، بیولوژی و تاریخ شرکت می نمایند. آزمون کنکوردرچین همواره مورد توجه بسیارمردم قرارداشته ودرسال های اخیر، بدنبال افزایش شمار ثبت نام شدگان و ارتقای نسبت قبولی ، فشار ازآزمون و والدین تا اندازه ای کاهش یافته است. با این حال آزمون کنکورهر سال محور توجه جامعه می ماند.


آزمون کنکور


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی