آزمون متوسط

آزمون متوسط درچین ویژه دانش آموزان سیکل اول دبیرستان برای ورود به سیکل دوم دبیرستان است. نسبت دانش آموزانی که ازسیکل اول به سیکل دوم دبیرستان می روند، کمتراز60 درصد است و از نسبت دانش آموزانی که از سیکل دوم دبیرستان به دانشگاه راه می یابند کم تراست و لذا " امتحان متوسط " یکی از مشکل ترین آزمون هاست.

موضوع این آزمون توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق مختلف تعیین می شود. رشته های عمده مورد امتحان عبارتند از: زبان چینی ، زبان خارجی ، ریاضیات ، فیزیک ، شیمی و غیره . تاریخ امتحان معمولا ماه ژوئن هر سال است. دانش آموزان درصورت موفقیت نسبی می توانند برای ادامه تحصیل وارد مرحله سیکل دوم دبیرستان شوند و بعد فرصت ورود به دانشگاه دورنمای بهتری برای یافتن شغل خواهند داشت. دانش آموزان در صورت عدم کسب نمرات خوب دراین آزمون ، فرصت تحصیل در سیکل دوم دبیرستان را نخواهند داشت وبا توجه سطح تحصیلی پائین برای یافتن شغل مشکلات زیادی خواهند داشت .ازاین جهت بسیاری ازچینی ها آزمون متوسط را امتحان تعیین سرنوشت می نامند .

آزمون متوسط


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی