آزمون کسب گواهینامه

بغیرازآزمون هائی که با توجه به سابقه تحصیل انجام می شود، آزمون های زیادی برای کسب گواهینامه های گوناگون درچین برگزارمی شود. این آزمون ها اکثرا " سرمایه ای" برای افزایش فرصت اشتغال به کار دانسته می شود که این توانایی دست اندرکاران را ثابت کرده و یا مهارت درکاررا نشان می دهد .

آزمون هایی که اکنون درچین آزمون دهندگان بیشتری درآن شرکت می کنند عبارتند : ازآزمون های سطوح زبان خارجی وکامپیوتر؛ آزمون سطوح موسیقی و رقص ؛ آزمون های حقوق وحسابداری و غیره . علاوه براین بدنبال جهانی شدن روزافزون توسعه اقتصادی چین ، آزمون های صلاحیت حرفه ای و سطوح بعضی شغل های جهانی نیز درچین انجام می شود.

آزمون های کسب گواهینامه درچین به درجات مختلف تقسیم می شود تا توانایی متفاوت شرکت کنندگان را نشان می دهند. لذا بسیاری از این آزمون ها یک بار برگزار نمی شوند و لازم است آزمون دهندگان بطورمستمرتحصیل کرده و سطوحعملی خود را ارتقا داده و درآزمون های آموزشگاه های عالی بالاتر چین شرکت کنند.

آزمون کسب گواهینامهاطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی