دانشسرای عالی بیجینگ

دانشسرای عالی بیجینگ

دانش سرای عالی بیجینگ که سال 1902 دایرشد ، نخستین دانشسرای عالی چین درتاریخ این کشورو مشهورترین آموزشگاه عالی ازنوع دانشسرا و پایگاه مهمی برای پرورش معلمان رشته های گوناگون بحساب می آید.

دردانشسرای عالی بیجینگ 15 دانشکده ازجمله دانشکده آموزش و پرورش ، تربیت معلمان ، فرهنگ زبان چینی و روان شناسی با 48 رشته کارشناسی موجود است. رشته های علمی آموزش وپرورش ، روان شناسی و آموزش قبل از ورود به مدرسه این دانشسرا درچین شهرت زیادی دارد.

اکنون دردانشسرای عالی بیجینگ حدود 2500 معلم و کارمند کار و بیش از 20 هزار دانشجو تحصیل می نمایند و از میان آنان بیش از 7000 دانشجوی تمام وقت کارشناسی و بیش از 10 هزار دانشجوی خارجی هستند.

درسالهای اخیر، دانشسرای عالی بیجینگ ضمن توسعه رشته های علمی وتحصیلی آموزش و پرورش غیردانشسرا را توسعه داده است . این دانشسرای عالی همچنین با استفاده ازبرتری ای منابع به تدریس ومدیریت به بازآموزشی معلمان و کادرهای شاغل مبادرت ورزیده است. برای آشنایی بیشتربا این دانشسرا می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www.bnu.edu.cn/

دانشسرای عالی بیجینگ


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی