مهار بیابانی شدن زمین ها

بیابانی شدن زمین ها یکی از مسایل جدی محیط زیست چین است ، مساحت زمین های بیابانی چین به دو میلیون و 620هزار کیلومتر مربع رسیده و از مساحت کل اراضی مزروعی کشور تجاوز کرده و حدود 27درصد زمین های کشور را شامل می شود . در حال حاضر گرچه گرایش بیابانی شدن در برخی از مناطق مهار شده ، اما هر سال بیش از سه هزار کیلومتر مربع زمین بیابانی می شود .

اداره ملی جنگلکاری چین برنامه کشوری مهار شن را به اجرا در آورده است ،طبق این برنامه تا سال 2010گرایش گسترش بیابانی شدن اساسا مهار گردیده ، تا سال 2030مساحت کل زمین های کویر بر اساس دست آوردهای حاصله سال به سال کاهش یافته و تا سال 2050 روند بیابانی شدن زمین ها مهار گردیده و نهایتا در نواحی بیابانی سیستم محیط زیست نسبتا کامل برقرار خواهد شد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی