هداف حفاظت از محیط زیست چین

اهداف حفاظت از محیط زیست چین به شرح زیر است : کاهش درجه آلودگی محیط زیست و جلوگیری اولیه از گرایش وخا مت آن ، ارتقای کیفیت محیط زیست شهری و روستایی خاصه شهرهای بزرگ و متوسط و مناطق مهم ، تکمیل قوانین ، سیاست های سیستم مدیریت حفاظت از محیط زیست و منطبق با اقتصاد بازار سوسیالیستی تا سال 2005 .

میزان تخلیه آلوده کننده های عمده از قبیل دی اکسید سولفور ، دود ، گرد و غبار صنعتی و صنایعات صنعتی در سال 2005 نسبت به سال 2000ده درصد کاهش یافته و بارندگی آب اسیدی و میزان تخلیه دو اکسید سولفور 20 درصد کمتر خواهد شد .

برای تحقق اهداف حفاظت از محیط زیست مقرر در 10مین برنامه پنج ساله اقتصاد و جامعه چین ، در این دوره سرمایه گذاری به مبلغ 700میلیارد یوان معادل 1 ممیز 3 درصد ارزش کل تولیدات داخلی چین اختصاص داده می شود .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی