فرایند کار حفاظت از محیط زیست

فرایند کار حفاظت از محیط زیست

پس از تلاش های پیشکر بیش از 30 ساله ، چین در زمینه حفاظت ازمحیط زیست موفقیت های عظیم و مورد قبول حاصل کرده است . به دنبال تعدیل ساختار اقتصادی و افزایش تدابیر موثر کار حفاظت از محیط زیست چین بروشنی بهبود یافته است . از لحاظ کلی گرایش تشدید وخامت آلودگی محیط زیست اساسا کنترل شده و کیفیت محیط زیست برخی ازشهرها و نواحی تا اندازه ای بهبود یافته است برای اجرای راهبرد توسعه پایدار چین مساعد است .

دولت چین به حفاظت از محیط زیست اهمیت می دهد

از سال 1997 به این طرف دولت چین هر سال در دوره برگزاری دو اجلاس ( مجلس ملی نمایندگان و کنفرانس مشورت سیاسی ) به گزارش کار حفاظت از محیط زیست استماع کرده ودرخصوص کارهای مربوط برنامه ریزی می کند . رهبران چین معتقدند که حفاظت از محیط زیست امری بزرگ و مربوط به اقتدار کشور ، رفاه مردم و آرامش جهان می باشد . ماهیت حفاظت از محیط زیست حفظ نیروی مولد است . باید سیستم جامع تصمیم گیری محیط زیست و توسعه را برقرار ساخته و تکمیل بخشید . مقامات مناطق مختلف باید مسئولیت حفاظت از محیط زیست را بر عهده گیرند . باید نظارت واحد بر محیط زیست را تقویت بخشیده و سرمایه گذاری را در این زمینه افزایش داد و مردم را به مشارکت در این امر تشویق کرد. باید بر اهمیت یکسان به مهار آلودگی و زیست محیطی پایبند بود و کار مهار آلودگی در شهرها ، حوضه ها رودخانه و دریا ها را بطور مطلوب انجام داد . در جریان اصلاحات ارگان های دولتی، بخش حفاظت از محیط زیست دایما در حال تقویت است . سال1988 اداره ملی حفاظت از محیط زیست که ازیک بخش وابسته به وزارت وقت سازندگی شهرها و روستاها به اداره تابع شورای دولتی مبدل شد . سال 1993 این اداره به ارگان در سطح معاونت وزارت و سال 1998 به اداره سطح وزارتی تبدیل شد و نام آن نیز به اداره کل حفاظت از محیط زیست چین تغییر کرد .

آلودگی محیط زیست تحت کنترل است

در سال های اخیر ، چین بیش از 84هزار موسسه کوچک آلوده کننده شدید تعطیل کرده است . 90درص از میان 238هزار موسسه صنعتی آلوده کننده در تخلیه آلوده کننده ها به استاندارد رسید و پروژه مهار آلودگی نواحی عمده چین نیز به نتایج مرحله ای نایل آمده است . آلودگی رود " هوای خه " بطور مطلوب و درجه آلودگی رودهای " های خه " و" لیائو خه " تا اندازه ای کاهش یافته است . گرایش وخامت کلی آب دریاچه " تای هو" بطور اولیه مهار شده ، درجه تغذیه افراطی آب های دریاچه " دیان چی " تا اندازه ای کاهش یافته و این مساله در دریاچه" چائو هو " اساسا تحت کنترل گرفته است . شهر بیجینگ در مهار آلودگی هوا به دست آورد های چشمگیری نایل آمده است . کار پیشگیری و مهار آلودگی دریای " بو " چین بطور همه جانبه شروع شد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی