دوست طبیعت

سازمان دوست طبیعت در حقیقت انستیو فرعی فرهنگ سبز تابع انستیوی فرهنگ چین است ، این سازمان بعنوان اولین گروه غیر دولتی توده ای حفاظت از محیط زیست مارس سال 1994 با تصویب دولت چین تأسیس شد . " لیان چیون جیه " عضو کنفرانس مشورت سیاسی خلق و استاد استیوی فرهنگ چین مبتکرعمده و رئیس کنونی سازمان دوست طبیعت است . برنامه این سازمان آموزش و پرورش مردمی در زمینه محیط زیست ، گسترش تمدن سبز ، ایجاد و تعمیم فرهنگ سبز با ویژگی چین و مساعدت به امور حفاظت از محیط زیست چین است .

نشانی سایت سازمان طبیعت چین

http://www.fon.org.cn/اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی