چین و پیمان چندگونگی بیولوژ

پس از برگزاری کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در سال 1992 ، دولت چین با توجه به وضعیت خود و با مسئولیت شناسی ، تعهدات خود به کنفرانس را عملی نموده و راهبرد توسعه پایدار اقتصادی کشور خود را تنظیم کرد. اکنون این ایده راهبردی در سیاستهای اقتصادی مختلف کشور نمایان شده است. سال 1994 ، شورای دولتی کتاب سفید جمعیت ، محیط زیست و توسعه چین در قرن 21 -- برنامه چین در قرن 21 را به تصویب رسانده و منتشر کرد . در نهمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی چین و برنامه هدف دور در سال 2010 مصوبه مجلس ملی نمایندگان خلق چین در سال 1996 ، بیش از پیش پایبندی چین بر رهنمود توسعه پایدار تأیید شد .

دولت چین معتقد است که استفاده مستمر از منابع طبیعی و محیط زیست مطلوب شرط مقدماتی اجرای راهبرد توسعه پایدار است . چین باید با اتخاذ تدابیری مانند حفاظت از چندگونگی بیولوژی ، جلوگیری از به هدر رفتن آب و فرسایش خاک و بیابانی شدن ، توسعه جنگل و بهبود محیط زیست شهرها و روستاها ، جلوگیری و کنترل تخریب و آلودگی محیط زیست و مشارکت فعال در همکاری بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست ، بطور موثر راهبرد توسعه پایدار کشور را اجرا کند. اکنون در سیاستها ، برنامه ها و کارهای ادارات مختلف دولت مرکزی و در برنامه های توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی دولتهای سطوح مختلف محلی مضامین حفاظت از استفاده مداوم از چندگونگی بیولوژی گنجانده شده است .

در جریان انتقال اقتصادی سنتی برنامه ای به اقتصاد بازار ، دولت چین در مساعدت به تغییر روش تولید کشاورزی از رشد گسترده و وسیع به رشد متمرکز تلاش می کند ، با توجه به رشد سریع جمعیت ، سؤ استفاده از منابع طبیعی ، چین شاهد وخامت روز افزون محیط زیست ، به هدر رفتن آب و فرسایش خاک و بیابانی شدن و تسریع در مصرف منابع بیولوژیک بوده است ، این عوامل توسعه اقتصاد ملی را جداً محدود کرده است. علاوه بر این ، این مشکلات فقیر شدن مناطقی را که شاهد تخریب محیط زیست بوده اند ، تشدید کرده است . دولت چین به اصلاحات سیاست اقتصادی روستایی اهمیت داده و از پروژه های سازندگی بیولوژیک مانند تولید متمرکز ، جنگلکاری ، درختکاری و بذرافشانی ،مشکل به هدر رفتن آب و فرسایش خاک و جلوگیری از بیابانی شدن حمایت نموده و فناوری کشاورزی بیولوژیک را توسعه می دهد . با تدابیر یادشده ، توسعه تولید کشاورزی و حفاظت و استفاده مستمر از چندگونگی بیولوژیک بطور مؤثر هماهنگ شده است .

چین در سازندگی بیولوژیک در سالهای اخیر تجربیات مفیدی کسب کرده است که عبارتند از تجربیات ایجاد جنگلهای عظیم ضد باد و ایجاد واحه های صحرایی ، تغییر زمینهای شیبدار به مزارع پله ای و ایجاد مزارع حاصلخیز ، ایجاد مناطق آبیاری عظیم و غیره . این تجربیات و عملیات در حفاظت از چندگونگی بیولوژی نقش مساعدی داشته است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی