ملیت های استان تایوان

ملیت های استان تایوان


استان تایوان منطقه ای کثیر الملله است ، ملیتهای عمده این استان عبارتند از " هان " ، " مغول " ، " خوی " ، " میائو " و گائوشان" . 97 در صد جمعیت را هان ها تشکیل می دهند ودر میان آنها ، " مین نای" ها و" که جیایی" ها بیشترند . تعداد منازل " مین نای "ها بیشتر اهل شهرهای " چیان جیو " و " جیان جیو " استان " فو جیان "ند و اهل اصلی " که جیایی"ها بیشتر از شهرهای" میه جیو " و " چیائو جیو " استان " گوان دونگ " است .

ملیت " گائو شان " اقلیت ملی عمده استان تایوان است ، گفته های مربوط به منشا این اقلیت ملی متفاوت است ، ولی مطالعات نشان می دهد که نیاکان اقلیت ملی " گائو شان " از خاک اصلی چین به استان تایوان رفته اند . اقلیت ملی گائو شان به لحاظ محل اقامت به دو بخش تقسیم می شوند . بخشی که در زمین های هموار و دشت و بخشی که در کوهستان ها سکونت دارند . شمار کل جمعیت اقلیت ملی " گائو شان " دائما در حال افزایش است. تا سال 2001 ، میزان جمعیت این اقلت به 415 هزار نفر رسید .

یادآور می شود اقلیت ملی " گائو شان " بطور عمده عبارتند از اقلیتهای ملی " آمی " ، " تای یا " ، " پای وان " ، " بی نون " ، " بی نان " ، " لو کای " ، " جو " ، " یا می " ، " سای شا " و سیائو " .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی