صنایع دارای خصوصیت سینگ جیانگ

صنایع دارای خصوصیت سینگ جیانگ عبارتند از شراب سازی ،نوشابه ، لبنیات ، شمیایی روزمره ، اسانس و ادویه ، تهیه سنگ قیمتی ، شکر سازی و لوازم ملیتی و غیره . فراروده هایی که شکل اولیه تولید گرفته است شامل گوجه فرنگی ، شراب انگور ، نوشابه ، گیاه رازک ، چغندرقند ، تهیه سنگ قیمتی و فراوردهای دارای خصوصیت ملیتی وغیره است . علاوه بر این ،فراورده هایی که مواد خام آن شراب سیر تازه ماست اسب و لوازم اولیه پزشکی می باشد در بازار مورد استقبال گرم قرار گرفته است.

صنایع دارای خصوصیت سینگ جیانگ


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی