منطقه آمیخته مذهب های مختلف

درتاریخ ، مذاهب بودایی ، نسطوری ، مانی و اسلام دراین منطقه رواج داشتند که سینگ جاینگ را به تنها منطقه آمیخته چهار مذهب در جهان مبدل ساخته است .

در قرن یکم ، مذهب بودا در امتداد جاده ابریشم به شرق راه یافت و در مناطق مرکزی چین نیز رواج گرفت . مذهب نسطوری بخشی از مذهب مسیحی است که در قرن ششم به سینگ جیانگ انتقال یافت. تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که مذهب نسطوری نه تنها در سینگ جیانگ رواج داشته ، بلکه سینگ جیانگ یکی از مراکز این مذهب بود. بعدها همراه با ورود مذهب اسلام به این منطقه ، مذهب نسطوری از بین رفت . در 694 میلادی ، مذهب مانی به چین انتقال یافت. از آغاز قرن نوزدهم به این طرف ، کتب مذهب مانی در غارهای " موگائو " و " توروفان " سینگ جیانگ کشف شد که رواج گسترده و تاثیرات دیرینه مذهب مانی در مناطق شمال غربی چین را اثبات می کند . در اواسط قرن دهم ، مذهب اسلامدر امتداد جاده ابریشم به کاشغر راه یافت. تا قرن شانزدهم تا هفدهم ، مذهب اسلام تمام مناطق سینگ جیانگ را تحت پوشش گرفت . اکنون 10 اقلیت ملی منطقه خودمختار سینگ جیانگ از جمله ، اویغور ، قزاق ، هویی ، ازبک ، تاجیک و تاتار به مذهب اسلام ایمان دارند.


منطقه آمیخته مذهب های مختلف


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی