وضعیت کلی

جمعیت اصلی منطقه خودمختار تبت را تبتی ها تشکیل می دهند. جمعیت تبتی ها 45 درصد جمعیت کل منطقه تبت چین را تشکیل می دهد. علاوه بر ملیت تبت ، دهها ملیت دیگر مانند "هان" ، "هوی" ، "من با" ،" لو با" ، " نا سی " ، " نو" و " دو لون" با تبتی ها همزیستی می کنند.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی