صنعت جنگلداری

مساحت جنگلی تبت بیش از 6 میلیون و 300هزار هکتاراست و 5 درصد مساحت کل زمین منطقه را تشکیل می دهد. این رقم تا اندازه زیادی پایین تراز میانگین سراسر کشور است. میزان ذخیره چوب این منطقه به بیش از 1 میلیارد و 400 ملیون متر مکعب می رسد در مقام دوم سراسر کشور قرار دارد و مهمترین پایگاه ذخیره چوب چین است. منابع جنگلی این منطقه درحوضه پایین تر رودخانه " یان لو زان بو " متمرکز است.

منطقه خودمختار تبت به بهیود محیط زیست فوق العاده اهمیت می دهد و تاکنون 18 منطقه حفاظت از طبیعی در سطح کشوری و استانی ایجاد کرده است که مساحت آن 33 میز 9 درصد مساحت کل این منطقه را تشکیل می دهد و محیط زیست و محیط زندگی تبت را تحت حفاظت نسبتا مطلوب قرار گرفته است. اکنون محیط زیست تبت در مراحل اولیه شکل گیری قرار دارد و حفاظت از محیط زیست آن بهتر از مناطق دیگر صورت می گیرد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی