آداب و رسوم مردم تبت

مردم تبت از آزادی اعتقادات مذهبی بهرمندند. اکثر مطلق ملیت تبت ، "من با" و ناسی منطقه خودمختار تبت به دین بوای تبتی ایمان دارند. ضمنا شمار زیادی ازمردم همچین پیرو مذهب اسلام و مسیح هستند. اکنون این منطقه دارای بیش از 1700 مکان فعالیت مذهب بودای تبتی بوده و پیروان مذهب بودای تبتی به 46 هزار تن می رسد . این منطقه همچین دارای 4 مسجد و حدود 3 هزار مسلمان و یک کلیسا و 700 مسیحی است. فعالیتهای مذاهب مختلف به طور عادی برگزار می شود.

آداب و رسوم مردم تبت مورد احترام وحفاظت قرار گرفته است. ملیت تبت و اقلیتهای ملی دیگر طبق آداب ورسوم خود زندگی می کنند و از حقوق و آزادی کامل برخوردارند. آنان ضمن حفظ و ادامه سبک سنتی خود در زمینه های لباس ، خوراکی و مسکن ، رسوم جدید معاصر در زمینه های مختلف را جلب کرده اند. درمنطقه خودمختار تبت ، اعیاد سنتی مانند سال نو به تقویم تبت ، عید" سا له داوا" ، عید " وانگ گوان" مورد حفاظت قرار گرفته و اعیاد جدید چین و جهان نیز دراین منطقه برگزار می شود. معبد " داجا" و خیابان " با جیو" معبد " دا جا" واقع درمرکز شهر لهاسا در واقع است که " سوزا گان بو" پادشاه تبت برای ازدواج با " شاهزاده" ون چن" در سال 647 میلادی تاسیس کرد.


آداب و رسوم مردم تبت


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی