فدراسیون زنان سراسر چین

فدراسیون زنان سراسر چین سازمان اجتماعی است که زنان محافل و ملیتهای مختلف سراسر چین به رهبری حزب کمونیست این کشور برای کسب آزادی تشکیل داده اند و دارای نمایندگی گسترده و ویژگی های توده ای و اجتماعی است . فدراسیون زنان سراسر چین پل و پیوندی است که حزب کمونیست و دولت چین را با زنان مرتبط می سازد و یکی از ستون های اجتماعی مهم قدرت سیاسی در چین محسوب می شود . این فدراسیون در مارس سال 1949 تاسیس شده و نام قدیمی آن فدراسیون دموکراتیک زنان سراسر چین بود . در سال 1957 نام این مرکز به فدراسیون زنان جمهوری خلق چین و در سال 1978 به فدراسیون زنان سراسر چین تغییر کرد . وظایف اساسی این فدراسیون متحد ساختن ، تشویق آنان به مشارکت در ساختار اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و نمایندگی منافع زنان و د فاع از حقوق آنان است . علاوه بر این ، فدراسیون زنان به برابری مردان و زنان مساعدت کرده است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی