مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی

در قانون اساسی چین قید شده است : زنان حق سیاسی ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و حق شرکت در مدیریت امور ملی و اشتغال به مشاغل عمومی و غیره به صورت برابر با مردان دارند . از میان نمایندگان 10مین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق چین ، شمار نمایندگان زن به 604 نفر رسید و 20 ممیز 2 در صد نمایندگان را تشکیل داد . از این میان ، اعضای زن کمیته دائمی 21 نفر بوده که 13 ممیز 2 در صد اعضای کمیته دائمی را شامل می شود . از میان اعضای 10مین دور کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین ، اعضای زن 373 نفر بود که معادل 16 ممیز 7 در صد اعضای است . از این میان ، اعضای زن کمیته دائمی 35 نفر معادل 11 ممیز 7 در صد اعضای کمیته دائمی است . برای تامین نسبت مشارکت زنان در امور سیاسی و اینکه زنان کاملا از حق سیاسی برخوردار باشند، چین ساختار آموزش و انتخاب کادرهای زن را ایجاد و آن را تکمیل کرده است . در سال 2003 ، 7 تن از زنان چین در کادر رهبری جای گرفتند : خانم " وو ای " معاون نخست وزیر ، " حه لو لی " ،" گو شیو لیان " و " اویون چیموگ " نایب رییس کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق ، " چن جی لی " عضو شورای دولتی ، " لیو یان دون " و " هائو جیان شیو " نایب رئیس کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین ، در 28 وزارت چین یک وزیر زن و 15 معاون وزیر دیده می شوند . کادرهای زن که در گروه حزبی سطوح استان ، شهر و شهرستان کادر رهبری را بر عهده دارند ، به 5056 نفر و از این میان کادرهای زن سطوح استانی به 56 نفر رسیده و تعداد زنان دارای مقام شهردار و معاون شهردار نزدیک به 500 نفر بوده است . ایده زنان برای شرکت در امور سیاسی بطور قابل ملاحظه ای تقویت یافته است . در انتخابات نمایندگان مجلس ملی نمایندگان محلی ، نسبت شرکت زنان به 73 ممیز 4 در صد رسید .

اهداف عمده " طرح پیشرفت زنان چین " ( سال 2001 - 2010 ) که اجرا می شود ، شامل زیر است : سطح شرکت زنان در برنامه ریزی سیاست و مدیریت امور ملی و اجتماعی و نسبت شرکت زنان در مدیریت اداری ارتقا می یابد . علاوه بر این ، در گروه رهبری دولتی سطوح مختلف باید بیش از یک کادر زن باشد . نیمی از گروه های رهبری بخش های ادارات و وزارت های ملی و بخش های مرکزی سطوح استانی ( منطقه خودمختار ، شهر مستقیما زیر اداره دولت مرکزی ) ، محل ( شهر ، ایالت ، اتحادیه ) نیز باید دارای کادر زن باشند و شمار روسای زن و یا شمار زنان در مقام های مهم باید افزایش یابد . در بخشها و اصنافی که زنان در آن حضور بیشتری دارند ، نسبت زنان در گروه رهبری باید با نسبت کارکنان زن همخوانی داشته باشد . زنان باید در کمیته دهکده و کمیته ساکنان نسبت معین را تشکیل دهند . علاوه بر این ، راه های شرکت دموکراتیک زنان گسترش و سطح شرکت دموکراتیک آنان ارتقا یابد . دولت چین فعالانه محیط اجتماعی مطلوبی را برای مشارکت زنان در امور سیاسی ایجاد کرده است . برای نمونه تقویت آموزش کادرهای زن ، آموزش زنان مستعد و عالی رتبه ، تقویت ایده مشارکت در امور سیاسی و توانایی رقابتی آنان ، تقویت تربیت پرسنل فنی و اداری زن ، ارتقای کیفیت سیاسی و نیروی حرفه ای زنان و غیره .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی