قانون و مقررات دفاع از حقوق زنان

اکنون ، چین نظام قانونی بر پایه قانون اساسی با موضوع عمده قانون برای دفاع از حقوق زنان مانند قوانین مدنی ، جنایی ، انتخابات ، کار ، ازدواج ، جمعیت و تنظیم خانواده و قانون مقاطعه خاک ایجاد کرده است تا از حقوق زنان دفاع و به برابری زنان و مردان مساعدت شود . از زمان صدور " قانون تامین حقوق زنان جمهوری خلق چین " در آوریل سال 1992 میلادی تابحال کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین 12 قانون و 2 قطعنامه مربوط به دفاع از حقوق زنان تنظیم کرده است . برای نمونه : قانون کار ، قانون تشکیل کمیته دهکده ، قنون تامین حقوق سالخوردگان ، قانون جمعیت و تنظیم خانواده ، قانون مقاطعه خاک و غیره .

در این ضمن ، چین نیز 7 قانون ذی ربط که با حقوق زنان مرتبط است ، مانند قانون انتخابات ، قانون جنایی و قانون ازدواج را مورد تجدید نظر قرار داده است . شورای دولتی 7 قانون و مقررات اداری مربوط به دفاع از حقوق زنان و ادارات مربوطه 98 مقررات ذی ربط تنظیم کرده است . استان ها و شهرهای مختلف نیز روش اجرایی برای تامین حقوق زنان تنظیم کردند . برای مساعدت به اجرای قانون تامین حقوق زنان ، ادارات و مناطق مختلف اسناد را تنظیم و بطور گسترده به فعالیت تبلیغاتی پرداختند و با این کار ایده دفاع از حقوق زنان بر اساس قانون به تدریج تقویت یافته است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی