حقوق زنان در محیط کار در چین

برای تامین حقوق کار زنان در چین ، ادارات مربوطه این کشور همواره قوانین و مقررات ذی ربط مانند " قانون کار " را اجرا کرده اند . برای نمونه ، تبعیض جنسی در استخدام کارگران و کارمندان در چین ممنوع است . حقوق برابر زنان با مردان در توزیع سرمایه و فنون و علوم نیز باید تامین شود . دستمزد مساوی برای کار مساوی زنان و مردان و کاهش اختلاف در آمد

زنان و مردان از دیگر مقررات است . ادارات ذی ربط چین راه را برای اشتغال زنان هموار می کنند و در پیشرفت اقتصادی و تعدیل ساختار صنعتی کاملا نیاز شغلی زنان را مد نظر قرار می دهند و با تمام نیرو صنایغ ثالث به ویژه صنعت خدمات در نواحی مسکونی را برای فراهم آوردن فرصت های شغلی زنان توسعه می دهند . علاوه بر این ، بیش از پیش سیاست تامین کار زنان اجرا می شود و واحدها باید مقررات ویژه تامین کار زنان را در قرارداد کار و قرارداد دستجمعی بگنجانند و کارهای حفاظت در مدت قاعدگی ، بارداری ، زایمان و شیر دادن زنان را به خوبی انجام دهند . زنان دهکده حقوق مساوی با مردان محلی دارند مانند حقوق مقاطعه خاک ، تولید و توزیع خاک برای ساخت خانه ، هزینه جبران ضررها، برخورداری از سود قرضه و غیره . در این ضمن ، ادارات ذی ربط نیروی کار زنان دهکده را به صنایع غیر کشاورزی راهنمایی می کنند و زنان دهکده در زمینه های مختلف فنی دوره های آموزشی می بینند تا برای انتقال آنان از صنایع سنتی کشت و کار به صنایع غیر کشاورزی کمک شود .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی