سلامتی زنان مورد تامین قرار می گیرد

در سالهای اخیر ، اوضاع سلامتی زنان چین بطور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است . تا سال 2002 ، نسبت پوشش بهداشتی زنان باردار و زائو به 86 در صد و نسبت زایمان زنان در بیمارستان به 78 ممیز 8 در صد رسید که نسبت به 5 سال گذشته 12 در صد ارتقا یافته است . نسبت مرگ زنان باردار و زائو از 63 ممیز 6 در هر 100 هزار نفر در سال 1997 به 50 ممیز 2 در هر 100 هزار نفر تنزل یافته است . میانگین عمر متوسط زنان 73 ممیز 6 سال می باشد که 3 ممیز 8 سال بالاتر از مردان است .

شبکه خدمات بهداشتی دهکده در چین بطور اولیه شکل گرفته است . از سال 2000 تا سال 2001 ، دولت های مرکزی و منطقه ای در 12 استان ، منطقه خودمختار و شهر زیر نظراداره دولت مرکزی در مناطق غربی " طرح کاهش نرخ مرگ و میر زنان باردار و زائو ، از بین بردن بیماری کزاز در اطفال را اجرا کردند . با این کار ساختار بخش زایمان بیمارستان شهرستان در مناطق فقیر تقویت شده و پرسنل خدمات بهداشتی در سطوح پایین آموزش دیده و نسبت مرگ و میر زنان باردار و زائو در 12 محل مذکور در مدت دو سال 37 ممیز 28 در هر 100 هزار نفر تنزل یافته است .

آوریل سال 2001 ، شورای دولتی " روش اجرایی قانون بهداشت مادران و کودکان جمهوری خلق چین " را صادر کرد و بیش از پیش خدمات مختلف که ارگان بهداشتی و پزشکی باید در اختیار زمان و کودکان بگذارند ، مشخص کرد و سپس در سراسر چین کار معاینه و معالجه بیماری های معمولی زنان تقویت شد و سطح خدمات بهداشتی ارتقا یافت . تا سال 2002 ، چین جمعا دارای 3067 ارگان بهداشتی زنان و کودکان و 80 هزار تخت برای بیماران بود .

دولت چین به جلوگیری و معالجه بیماری ایدز بسیار اهمیت می دهد و " برنامه میان مدت و درازمدتی برای پیشگیری و کنترل بیماری ایدز " ( سال 1998 تا سال 2010 ) و " طرح عملیات پیشگیری و معالجه بیماری ایدز چین " ( سال 2001 تا سال 2005 ) را تدوین کرده است . دول سطح مختلف بسیار به تبلیغات دانش پیشگیری از بیماری های ایدز و مقاربتی در میان زنان و جوانان و نوجوانان اهمیت می دهند و زنان و کودکان را حلقه مهم کار کنترل عنوان می کنند تا سرایت این نوع بیماری ها بین مادران و کودکان را قطع کنند .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی