حق ازدواج و خانواده تساوی زنان و مردان  

از میان 350 میلیون خانواده درچین ، اکثر ازدواج های قانونی بر پایه عشق و مناسبات برابر و صلح و صفا بوده است . زنان بر حق کامل شخصی و استفاده از اموال برخوردار هستند .

در آوریل سال 2001 ، کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین " قانون ازدواج " پس از بازنگری صادر کرد . ممنوعیت ازدواج مجدد ، زندگی شخصی با همسر با دیگران و مساله خشونت های خانوادگی در این قانون جدید قید شده است . در این قانون موضوع نظام از اعتبار افتادن ازدواج افزوده شده و نظام اموال زن و شوهر تکمیل شده و نظام جبران طلاق ایجاد شده و مجازات برهم زدن سنت ازدواج و خانواده تقویت شده است . این کار به لحاظ قانونی دفاع از جایگاه زنان در ازدواج و خانواده محسوب می شود .

برای ایجاد روابط برابر، صلح آمیز و متمدن خانوادگی ، چین در دراز مدت بر اساس اصل " تلاش برای ساخت خانواده متمدن " ، گروه همآهنگ ساخت خانواده متمدن متشکل از 18 سازمان دولتی و غیر دولتی ایجاد کرده است . با این روش ، فعالیت مذکور در طرح کلی ساخت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و تمدن معنوی قرار گرفته است . بازرسی مشترک فدراسیون زنان و اداره آمار ملی سراسر کشور در خصوص جایگاه اجتماعی زنان چین در سال 2000 نشان می دهد که 93 مییز 2 در صد زنان شهرها و روستاها نسبت به ازدواج و خانواده " بسیار راضی " و " نسبتا راضی " هستند .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی