پروژه های همکاری بین المللی زنان

به دنبال تمعیق تبادلات بین المللی در سالهای اخیر ، بیشتر سازمان های زنان چین با استفاده از پروژه های همکاری بین المللی و ایده پیشرفته جهانی مسائل واقعی زنان چین را حل می کنند . در 5 سال گذشته ، فدراسیون زنان چین به طرق مختلف ، در چند زمینه و با روش های گوناگون با ارگان های بین المللی همکاری کرده و با روش بهسازی سلامت زنان ، مبارزه با بیسوادی و وام های کوچک ، برای بهبود محیط زیست و پیشرفت زنان و کودکان چین نقش بسیار مطلوبی ایفا کرده است . به سبب کارکرد واقعی خوب و صداقت و اعتبار ، فدراسیون زنان چین مورد تقدیر گسترده شرکای همکاری بین المللی قرارگرفته و " بهترین شریک همکاری " خوانده می شود .

در سالهای اخیر ، سازمانهای زنان چین به پروژه های همکاری بین المللی گوناگون و موثر با ارگان های زنان سراسر جهان پرداخته است . برای نمونه : پروژه قانون زنان چین و کانادا " ( سال 1998 ) . دفتر پیشرفت بین المللی کانادا سرمایه این پروژه را فراهم و فدراسیون زنان چین و دانشکده ناحیه مسکونی کانادا مشترکا این پروژه را اجرا کردند . هدف از اجرای این پروژه ارتقای ایده قانونی و توانایی استفاده از قانون زنان سطوح پایین ، ایده جنسیت کارکنان بخش های حقوقی و توانایی تبلیغات قانونی و آموزش و پرورش سازمان ها و فدراسیونهای زنان است . با این روش هدف اجرای بیش از پیش قوانین و مقررات مربوط به حقوق زنان و دفاع از حقوق آنان تحقق یافته است . زنان مناطق محل اجرای این پروژه از طریق این پروژه یاد گرفته اند که با سلاح قانون بطور موثر از حقوق خود دفاع کنند .

" پروژه مبارزه و جلوگیری از ربودن و فروش زنان و کودکان در شبه منطقه رود می گون " . این پروژه در سال 2002 با کمک سازمان کارگر بین المللی ، فدراسیون زنان چین در استان " یون نان " چین اجرا شد . این پروژه با ارتقای کیفیت فرهنگی زنان ، تقویت ایده حقوقی آنان ، ارتقای توانایی جلوگیری از ربودن اغفال ؛ تامین وام های کوچک ، هدف کسب دانش جلوگیری از کلاهبرداری و فروش زنان تحقق یافته و برای پیشرفت آنان شرایط مناسبی فراهم آورده است . زنان درمحیط های کار خارج از محل تولد خود نیز درامد یکسان دریافت می کنند و خطر اغفال و ربودن و فروش آنان بطور چشمگیری کاهش یافته است .

" پروژه کمک به اشتغال مجدد و امور ابداعی زنان ". این پروژه با همکاری سه طرف فدراسیون زنان چین ، دفتر برنامه ریزی وتوسعه سازمان ملل و دفتر توسعه بین المللی استرالیا اجرا شده است ، از اوت سال 1999 اجرای آن آغاز شد و با تامین وام های کوچک و ایجاد مراکز خدمات ابداعی زنان هدف خود را کمک به امور ابداعی و شغل یابی مجدد زنان فقیر و رهایی آنان از وظیفه پاسداری مشخص کردند . در مدت سه سال ، بیش از 6000 زن فرصت اشتغال پیدا کردند . این پروژه نه تنها حل مسئله شغل یابی و پیشرفت زنان را حل کرده ، بلکه اصلی برای مطالعه شغل یابی و اصلاحات در زمینه اعطای وام های کوچک وتنظیم سیاست های لازم فراهم آورده است .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی