نگاهی اجمالی به وضعیت طب سنتی ملیت های چین

طب سنتی چین نه تنها طب سنتی ملیت " هان " بلکه طب سنتی اقلیت های مختلف را دربر می گیرد. هر اقلیت ملی چین در جریان توسعه تحت تأثیرات عوامل از جمله ناحیه گرایی و فرهنگ متفاوت قرار گرفته و سر انجام طب سنتی اقلیت ملی با خصوصیات خاص شکل گرفته است که بطور عمده طب سنتی ملیت تبت ، ملیت های مغول ، اویغور ، کره ، جوآن ، دای و ملیت یی را دربر می گیرد و همچنین طب و داروهای سنتی اقلیت های ملی مانند ملیت های میو ، لاهو ، ارلون چون و غیره را شامل می شود.

بدلیل آنکه تاریخ و فرهنگ اقلیت های ملی متفاوت است ، وضعیت کنونی پیشرفت طب و داروهای ملیت ها نیز یکسان نیست. طب و داروهای سنتی بعضی ملیت ها نه تنها شامل روش های تشخیص و درمانی بوده بلکه سیستم تئوری طب و داروهای خاص آن را هم شکل داده است ؛ برخی اقلیت ها فقط تعداد کمی از کتاب های طبی و دارویی را که در میان مردم پراکنده شده ، نگهداری کرده و اکنون در حال جمع آوری و تنظیم آن هستند ؛ بعضی اقلیت ها یادداشت کتبی ندارند و فقط برخی نسخه های پزشکی و روش های ساده معالجه ، در میان مردم رایج است .

طب سنتی بعضی اقلیت های ملی به غیر از جذب طب سنتی ملیت هان ، عناصر پزشکی کشورهای دیگر را جذب کرده است و بدین ترتیب موضوعات طب های ملیتی چین غنی تر شده است. برای نمونه طب سنتی ملیت تبت طب سنتی ملیت هان و نیز طب سنتی هند باستانی را جذب کرده است ؛ طب سنتی ملیت مغول پزشکی سنتی ملیت های هان و تبت و نیز پزشکی روسی را جذب کرده است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی