سلسله " هان "

از سال 206 قبل از میلاد تا سال 8 میلادی دوران حکمرانی سلسله " هان " غربی در تاریخ چین بوده است . امپراتور " هان گائو دی " با نام " لیو بانگ " سلسله " هان " را تاسیس و شهر " چان آن " را پایتخت آن قرار داد . اپراتور " هان گائو زو " 7 سال بر مسند قدرت نشست . وی در این مدت حکومت با قدرت متمرکز را تقویت بخشید و رهنمود سیاسی سودمندی برای مردم تنظیم کرد و پایه های حکومت خود را تقویت بخشید . در سال 159 قبل از میلاد ، پس از درگذشت امپراتور ، امپراتور " هوی دی " بر سند قدرت نشست . اما در آن زمان قدرت در دست " لیو جی " امپراتریس امپراتور " هان گائو زو " بود . این امپراتریس جمعا 16 سال حق قدرت را در دست خود داشت و یکی از زنان حاکم در تاریخ چین بود که تعداد آنها قلیل بوده است . سال 183 قبل از میلاد ، امپراتور " ون دی " جانشین امپراتور " هوی دی " شد . بعدها پسرش امپراتور " جینگ دی " ( از سال 156 قبل از میلاد تا سال 143 قبل از میلاد ) بر مسند قدرت نشست . این دو امپراتور نیز سیاست های سودمندی برای مردم اجرا می کردند و مالیات مردم را کاهش دادند . اقتصاد سلسله " هان " بدین سبب بسیار پر رونق بود . تاریخ شناسان این مرحله را حکومت " ون " و " جینگ " می نامند .

قدرت ملی سلسله " هان " به سبب حکومت " ون " و " جینگ " به تدریج قوی تر شد . در سال 141 قبل از میلاد ، امپراتور " وو دی " بر سند قدرت نشست . وی فرماندهان " وی چین " و " هو چی بین " را برای شکست ملیت "شون نو" اعزام کرد و چارچوب حکومت سلسله " هان " غربی را گسترش داد و به پیشرفت اقتصادی و فرهنگی در مناطق شمالی سلسله " هان " مساعدت کرد . امپراتور " وو دی " در دوران سالمندی دست از لشگرکشی کشید و به توسعه کشاورزی پرداخت تا پیشرفت اقتصاد سلسله " هان " غربی ادامه یابد . بعدها ، امپراتور " جائو دی " به پیشرفت اقتصادی اهمیت داد و سلسله " هان " غربی وارد دوران پر رونق تری شد .

با اجرای سیاست های سودمند برای مردم در 38 سال توسط امپراتوران " جائو دی " و " شوان دی " ، قدرت ملی سلسله " هان " غربی تقویت یافت . اما نیروی محلی نیز توسعه یافت که تاثیرات منفی بر حکومت سلسله " هان" داشت . در سال 8 میلادی ، مردی با نام " وانگ مان " قدرت را غصب کرد و نام سلسله " هان " را به " شین " تغییر داد و به دنبال آن عمر سلسله "هان" غربی در چین پایان یافت .

سلسله " هان " غربی یکی از کشورهای نیرومند و شکوفان در تاریخ چین بوده است . امپراتوران این سلسله سیاست های مطلوبی برای مردم اجرا کردند . مردم در سعادت و رفاه ، صلح و صفا زندگی می کردند . بدین سبب ، سلسله " هان " نسبتا با ثبات بود . امپراتور " وو دی " پیشنهاد یک وزیر با نام " دنگ جون شو " مبنی بر تحقیر عقاید به غیر از عقاید کنفوسیوس " را قبول کرد . از آن به بعد ، عقاید کنفوسیوس به رهنمود مدیریت کشور سلسله " هان " و سلسله های بعد در تاریخ چین تبدیل شد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی