"چیو یوان " و اشعارش

"چیو یوان " و اشعارش

"چیویوان " شاعری است که طی چند هزار سال مورد کمال علاقمندی و محبوبیت مردم چین قرار داشته است .وی دردوران سلسله کشوهای جنگجو (سالهای 221-475قبل از میلاد )بسر برد .این دوران دورانی بود که ممالک شاهزادگان متعددی موجود بوده و جنگها و درگیریها بین یکدیگر لاین طع بود. درمیان این ممالک کشورهای"چین" و "چو" از دیگر کشورهاقدرتمند تر بود و سایر کشورهای کوچک باین دو کشور وابستگی داشت .

"چیو یوان " از اشراف کشور"چو "بوده و در دربار مقام عالی رتبه داشت .وی دانشمندی متبحربوده و در امور خارجه مهارت زیادی داشت ولذا در سالهای اولیه مورد اعتماد و پسند امپراتور واقع شده بود. در آن دوران ،اپراتوران و اشراف در جلب دانشمندان و نوابغ برای خدمت به خود با یکدیگر در رقابت بودند . باینحهت بسیاری از دانشمندان بمنظور تحقق آرمان سیاسی خود درمیان این کشورها به این در و آن در میزدند .معذالک" چیو یوان " از فرط میهن پرستی تنها آرزو داشت با استعداد و درایت خود جهت اقتدار میهن و ترقی سیاسی کشور "چو"به امپراتور یاری برساند ولذا قدمی هم میخواست از میهن دور شود.متاسفانه ،بعلت تضادها ی حادبین "چیو یوان" و گروه فاسد اشراف "چو"درمسائل داخلی و خارجی و باضافه افتراگوئیهای مخالفانش وی بتدریج از اعتماد امپراتور محروم شد و بعدها موقعیت کشور"چو"چون قدرت بزرگ و نیروی عظیم کشور نیز کم کم کاهش یافت .

سال 278قبل از میلاد ،ارتش کشور"چین" با تصرف پایتخت کشور"چو" این کشور رانابود کرد وشاعر "چیو یوان " از نهایت چشم و درد و رنج خود را به رودخانه انداخت و درگذشت"چیو یوان "برای نسلهای بعدی خود اثار جاویدانی بجای گذاشت .شعر "لی تسائو" غزل سیاسی رمانتک ا ست که در تاریخ ادبیات باستانی چین بعنوان بلندترین غزل یاد میشود، از آثار نمونه ای "چیو یوان "میباشد. راجع به اسم این غزل که به چینی "لی تسائو "است ، دانشمندان دوران بعدی توضیخات مختلف داشته اند ،ابتدا میگویند که معنی غم وقصه از جدائی ها میدهد بعدا عده ای اسم این شعر را نام یکی از آهنگهای کشور "جو" تصریح نمودند.

در این غزل ، شاعر ضمن استناد به حوادث و روایات تاریخی ، ابراز امیدواری کرد تا امپراتور "جو" مانند سلطانهای حکیم عادل و بیغرض پیشین خود باشند ،به استعدادهای صاحب نظر و اهل فضیلت اهمیت داده وفرمانروائی خیرخواهانه اعمال داشته و با دیگر کشورها برای مقاومت علیه کشور "چین " اتحاد به بندد. شاعر "چیو یوان " درغزل "لی تسائو " با طرز بیان جدید ، توانائی بیان شعر را بمراتب افزوده و صفحه نوینی برای آفرینش شعر قدیمی گشود.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی