معرفی " لی بای " شاعر خیالپرواز و رمانتیست معروف سلسله تان

معرفی " لی بای " شاعر خیالپرواز و رمانتیست معروف سلسله تان

لی بای در سال 701 میلادی در مین یان استان سی چوان در خانواده ای ثروتمند و تاجر به دنیا آمد. وی ازکودکی صاحب عقل و درایت فوق العاده ای بود. هنوز به 10 سالگی نرسیده بود که تمامی آثار مشهور و کلاسیک مکتب " ژو" یعنی مکتب کنفوسیوس و کتابهای تاریخی را ورق زد و مطالعه نمود. لی بای جوان به بسیاری فعالیتهای دیگر علاقه زیاد داشت. برای نمونه ، شمشیربازی را فرا گرفت و به مذهب دائیسم که در آن زنان رواج داشت ، اعتقاد پیدا کرد و شیفته آن شد.

تا در دل کوه و یا انبوه جنگلها کنج عزلت گزیده و در جستجوی رب النوعها به سر می ببرد. ولی درعین حال وی هم همت بلند سیاسی حاکی از انجام دادن خدمات برای میهن و هم یافتن شهرت و افتخار را در دل می پرواند. به همین سبب ، در ایده ئولوژی " لی بای " تضاد جهان بینی وجود داشت. لکن شرکت درکارهای اجتماعی و عطف توجه به میهن اصل ایده " لی بای " در طول عمرش بود و نیر پایه ایده ئولوژیک مضامین ترق خواهانه اشعارش را تشکیل داد وی 20 سالگی در نگارش شعر و مقاله مهارت زیاد پیدا کرد و از 25 سالگی به منظور سیاحت زادگاه خود را ترک گفت ، وی در عین سفر اشعار زیادی در ستایش مناظر طبیعی سرود.

دراین دوران شهرتی همچون یک شاعر مطرح برهم زد وبا بسیاری شاعران و ماموران دولتی دوستی ریخته . چه آنکه تمایل داشت با اتکا به استعداد و شایستگی و شهرتش مورد پسند دربار قرار گیرد. سرانجام در سال 742 میلادی بنابه دستور امپراتور زمان "تان سیون زون " در شهر" چان آن " پایتخت سلسله تان به آفرینش اشعار و پیش نویس اسناد دولتی مشغول شد.

"لی بای " که از انتصاب دراین مقام بسیار شاد شده بود ، سعی داشت به موفقیتهایی نیز نائل آید. معذلک درباردرباری فاسد و تاریک بود و رجال با فضیلت و لایق اغلب مورد سرکوب و تعقیب و آزار قرار گرفته و مطرود گردیده بودند و بدیهی بود که این مسائل با روحیه درستکار و عادل وی که هرگز در برابر فساد به زانو در نمیامد ، سازگار نبود و به همین دلیل وی با افتراگویی ها و شایعات دائمی مواجه گشت و هنوز دو سال از اقامتش در شهره چان آن نگذشته بود که مجبور شد از مقامش استعفا کند.

لی بای به دنبال این نکامیها افسرده خاطر شد و بعد از این به مدت 11 سال به مسافرتهای خود در نواحی وسطی و سفلی روخانه های یانتسه و هنگهو ادامه داد. چندی بعد ، در اجتماع سلسله تان شورشی به نام " آن شی " بر پا شد. سپس لی بای برای از بین بردن شورش وبرقراری مجدد وحدت در میهن در دفتر کار یکی از شاهزادگان امپراتور به کار مشغول شد. اما بعدها به علت مبارزه و کشمکش درونی خاندان شاهزاده کشته شد و لی بای تبعید گردید ، اما در پرتوی عفو عمومی آزاد شد وعاقبت در 61 سالگی به علت بیماری در گذشت.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی