داستان "یائو "و "شون "


طبق روایات چین "یائو "و "شون "دو تن از قدیمی ترین امپراتور چین هستند . به عبارت دیگر سرآغاز تاریخ بیش از دو هزار ساله باستانی چین دوران "یائو "و"شون " محسوب می شود .درمیان افسانه ها و روایات بی شمار در یادداشتهای قدیمی داستانهایی درباره این دو امپراتور وجود دارد که جایگاه مهمی در اشغال داشته و در فرهنگ ستنی چین تاثیرات دیرپائی برجای گذاشته است .

"یائو"یکی از شیوخ قبیله ای آخرین مرحله جامعه بدوی و نیزیکی از نمایندگان فرهنگ ملت چین می باشد. بنابه روایتی ،"یائو"ازفرزندان "خوان دی" نیای نخست ملت چین بود ،وی فردی هوشمندو نیکدل بوده و مورد احترام مردم واقع بوده است .

وی در 16سالگی بعنوان شیخ قبیله برگزیده شد.این قبیله در نزدیکی شهر" بائو دین "استان "خه بی"امروز واقع است . "یائو" با اتحاد با قبائل این منطقه مشترکا علیه تجاوزقبیله "دون ای" مقاومت کرده و سرانجام این قبیله را الحاق نمود.

پابپای گسترش نیروهای قبیله "یائو"به ریاست اتحادیه شیوخ مبدل گردیدکه بعدها وی را امپراتور "یائو"نامیدند. "یائو"کاردوست و صرفه جو ،ساده وبی ریاو عدالتخواه بودو همچون نمونه ای از امپراتوران بافضیلت و لایق در یادمردم زنده مانده بود. وی شخصیتها را برحسب فضیلت و شایستگی آنها به مقامهای مهم می گماشت و طبق نتایج بررسیها خدمات ماموران عزل و ترفیع شان را مشخص می کرد و درنتیجه امور کشور بسیار منظم بود.وی مقام نجومی را دایر کرده و به مسوولان آن دستور داد تا تقویم را تدوین نمایند و مردم برحسب آن درمراسم مختلف به کشت و زراعت مشغول بودند .

لذا نیاکان ما عصر "یائو دی"را عصر پیشرفت جهشی کشاورزی تلقی می کردند.امپراتور "یائو دی"همچنین به هماهنگی مناسبات بین قبائل عطف توجه کرده و به مردم می آموخت که باید درصلح و صفا بسر برده و عدالت سیاسی و آسودگی خاطر دنیا را حفظ کنند.

"یائو دی " با ایجاد نخستین نظام اجتماعی متمدن ملت چین ،قبائل جامعه بدوی را بتدریج بصورت کشور در اورده و نظام خانوادگی را تکمیل نمود. به مردم طبق اصل و نسبت خون نام خانوادگی دادوبا تلفیق شجره پدری و جانب ما دری خاندان پدرشاهی را معین کرد .

مقررشدکه خویشاوندان نبایدبا هم ازدواج کنند که در نتیجه کیفیت مردم و سلامت جامعه ارتقا یافت ."یائو دی" حیطه تحت تسلط خود را به 9 "جو" یعنی نه بخش تقسیم کرد و شاهزادگان و ماموران خود را برای حکمرانی باین بخشها فرستادو در نتیجه این 9 بخش شاهد پیشرفت متوازن اقتصادی شد . طی چند هزار سال 9 بخش به چینی "چیو جو" بنظر فرزندان ملت چین چون میهن تلقی شد .

"یائو دی" بمدت 70سال بر تخت سلطنت نشست .وی تصمیم گرفت بر اساس شایستگی وخصوصیات اخلاقی ادامه دهنده راه خود را انتخاب کند لذ ا به شاهزادگان و مقامهای خود در نواحی مختلف دستور دادتاافرادی خوش اخلاق و دارای فضائل رابرغم پائین بودن جایگاه اجتماعی برای مقام امپراتوری آینده معرفی کنند.درنتیجه "شون " که مردی فقیر و تهیدست بود ، معرفی شد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی