"دایو" و پدرش " گون "

سلسله امپراتوری "شیا"سرآغاز تاریخ دودمان سلطنتی چین و معمولا "دایو" چون بنیانگذاردودمان"شیا" شناخته می شود. درکتب قدیمی چین یادداشتهایی درباره "دایو" وجود دارد .

گفته میشود : پنجهزار سال قبل خدای آب از فرط خشم و غصب از دل آسمان آب زیادی را به روی زیادی ریخت و زمین بلعیده شد . "یائو" شیخ قبیله به "گون " پدر "دایو"دستور دادتا اب را مهار کند. "گون " با زحمات فراوان و دفع مشکلات بیشمار سرانجام به کوه "گون لون " در غرب رسید و ازخدای آسمان خواست تا "سی ژان "یعنی "خاک معجزه اسا" را به "گون " ببخشد و "گون " بتواند با این "خاک معجزه اسا" که با وزش باد بیشتر می شود ، ابهای آسمانی رامهار کند.

اما خدای آسمان این درخواست را ردکردو "گون "به نا چار با استفاده از یک فرصت این خاک را دزدید.وقتی که"گون " به شرق باز گشت" سی ژان " همان "خاک معجزه آسا "را به آب انداخت . "سی ژان " بزرگتر و بزرگتر شد . سرعت افزایش خاک از میزان آب افزوده ده برابر بیشتر بود.طغیان آب بتدریج به وسیله "سی ژان "متوقف شد .

معذالک خدای آسمانی سربازان خود را به زمین فرستاد تا "سی ژان " خاک معجزه آسا را بازپس بگیرد .بار دیگر سیلاب ها جاری شد ،خانه ها و مزارع ویران گردید و تعداد زیادی از مردم بلعیده شدند . "یائو" شیخ قبیله سخت خشمگین شده و فرمان داد که "گون " ظرف 9 سال با ایجاد سدهایی آب را محاصره نماید و چاره موثری برای مهار آب بیابد . زیرا خسارات زیادی به مردم وارد آمده بود . این روند موجب شد تا مردم خواستار اعدام وی شوند .

” 20سال بعد "شون " جانشین شیخ به "دایو" پسر "گون " دستور داد به مهار کردن آب ادامه دهد. "دایو " با عبرت گرفتن از خاطره پدر تصمیم گرفت برای مهار کردن آب به حفر رود ،لاروبی بستر رود و انحراف آب به سمت دریا مبا درت ورزد . روایات مربوط به چگونگی مهار آب اغلب با مناظر طبیعی مرتبط است .

مثلا "دائو" باتبر و نیروی معجزه آسای بی مانندی کوه " لون من شان " را دو قسمت کردو اب رودخانه زرد یکراست از بالای کوه به زمین ریخت و تنگه "لون من شیا بوجود آمد.سپس "دایو " سفلی "لون من "کوههائی را که در مسیر رود بود ، به چند قسمت تقسیم کرد و آب رود بسوی دریای شرقی جاری گردیدو در نتیجه تنگه "سان من سیا" ایجاد گردید.

سالیان سال است که این دو تنگه رودخانه زرد با ناظر زیبای خود مردم را مجذوب کرده اند . روایاتی نظیر داستان "دائو" در مناطق مختلف چین رایج است و لذا معبد و مقبر"دائو"نیز فراوان یافت می شود. روایت شده است که "دایو" چهار روز پس از ازدواج برای مهار آب همسرو خانه خود را ترک گفت و طی 13 سال با انکه سه بار از کنار خانه اش عبور میکرد ،ولی واردخانه نشد.وی پس از تحمل سختیها و رفع دشواریهای بیشمار سرانجام در مهار اب موفق شد و مردم از زندگی آرام و آسوده بهره مند گردیدند.

"شون "شیخ قبیله بپاس خدمات بیسابقه "دائو" با طیب خاطر وی را جایگزین خود نمود. بعدها "دائو" اولین دودمان سلطنتی درتاریخ چین یعنی سلسله امپراتوری "شیا" را تاسیس کردو باین ترتیب جامعه چین از جامعه بدوی به سوی جامعه برده داری تغییر جهت داد و متحول شد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی