رل های اپرای بیجینگ

رل های اپرای بیجینگ 4 نوع شنگ،دن،جینگ و مو و انواع فرعی بیشتری دارد.

رل های اپرای بیجینگرل های اپرای بیجینگرل های اپرای بیجینگ

لائو                       شنگ شیانگ                               شنگ لائو دن   

رل های اپرای بیجینگرل های اپرای بیجینگرل های اپرای بیجینگ

جینگ یی وو                    جینگ ون                            چو    

شنگ دو نوع فرعی لائو شنگ و شیائو شنگ دارد.لائو شنگ مردان سالمند هستند،معمولا رل های تحسین آمیز یا پادشاهان و مقامات عالی رتبه می باشند."شیا شنگ"مردان جوان هستند.

دن سه نوع چینگ یی،وو دن و هوا معنا می دهد.چینگ یی زنان سالمند هستند،معمولا نجیب زادگان می باشند.وو دن زنانی هستند که اسرار می دانند.هوا دن زنان جوان متعلق به پائین ترین قشر جامعه هستند،مثلا خدمتکاران.

جینگ معمولا افرادی با ويژگی های خاصی هستند که چهره آنها با رنگ های گوناگون تنزین می شود.

مو نوعی از لائو شنگ است،اما از آن پیرتر است.رل های مو معمولا افرادی در پائین ترین قشر جامعه هستند.

چو افراد زرنگ و مضحک هستند و از پائین ترین اقشار جامعه می باشند.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی